Landsmøtet i Norsk Jernbaneforbund mener at kommunene må pålegges å vedta tilstrekkelig regulering av tomter for å få fart i boligbyggingen. 

Slik lyder uttalelsen som ble vedtatt av landsmøtet 21. november 2012:

Sosial boligpolitikk

Landsmøtet erkjenner at offentlige virkemidler i boligpolitikken er betydelig redusert. Resultatet er et boligmarked som stenger svært mange ute på grunn av et urealistisk høyt prisnivå. Norge trenger rundt 40 000 nye boliger per år for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det bygges for få boliger. Det har over lang tid vært flere prisdrivende elementer som økt befolkningsvekst, lav rente, og stor lønnsomhet ved kjøp og salg av boliger. Dette er et kjent problem og politikerne må gå fra ord til handling snarest. Landsmøtet forventer at kommunene pålegges å vedta tilstrekkelig regulering av tomter til boligbygging, og at ny bebyggelse konsentreres rundt kollektivknutepunkt. Et virkemiddel kan være lovpålagte boligplaner i alle kommuner.

Leiemarkedet

Vi stiller krav til et mer sosialt leiemarked som dekker mer allmennyttige behov. Det må bygges flere leieboliger som forvaltes av ikke-kommersielle aktører. Husbankens virkemiddelpakke må utvides, og boligsamvirket må få en reell mulighet til å bygge utleieboliger.

Studenter

Prisene i leiemarkedet presses også opp av et stort underskudd på studentboliger. Dagens utbyggingstakt er for defensiv. NJF krever en kraftig utbygging av studentboliger, for å holde tritt med et økende studenttall. Det krever at statstilskuddet til studentsamskipnadene økes. Flere studentboliger vil ikke bare bedre situasjonen for studentene, men også bidra positivt til et generelt bedre fungerende leiemarked.

Startlån

Husbankens startlån er ikke godt nok kjent blant unge. Dette er en ordning som må styrkes og Kommunene og Husbanken må markedsføre startlånet på en bedre måte. De unge opplever en svært høy terskel for å komme inn på boligmarkedet, og må få lettere tilgang til informasjon om hvilke muligheter som ligger der. De som oppfyller kriteriene til startlånet kan få på plass det lille ekstra som skal til for å komme inn på boligmarkedet.

Innvandrere

Norge har en ønsket arbeidsinnvandring. Vi stiller derfor krav til mer verdige boforhold for arbeidsinnvandrerne. I tillegg til fast ansettelse og norske lønns- og arbeidsforhold, bør det tilrettelegges informasjon som gjør at de kan orientere seg og gis mulighet til å øke den generelle boligstandarden.