PRESSEMELDING FRA NORSK JERNBANEFORBUND 7. OKTOBER 2015:
– Ketil Solvik-Olsen viser at han mener alvor med å satse på tog. Dette er et bra budsjett for jernbanen. Norsk Jernbaneforbund tar imot 20 prosent økning av vedlikeholdsbudsjettet med applaus. Samtidig er det viktig å poengtere at den totale bevilgningen til jernbaneformål går ned sammenlignet med i år, sier Jane Brekkhus Sæthre, nestleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Flere tog
Jernbanen er i vinden og antall passasjerer øker, mye på grunn av nye tog. Regjeringen høster nå fruktene av flere år med økte bevilgninger. Også fra den forrige regjeringen. Dette erkjenner Samferdselsdepartementet i statsbudsjettet. Der står det: «Den betydelige satsingen på jernbane som har blitt gjennomført de siste årene, begynner å gi resultater»

– Norsk Jernbaneforbund mener derfor det er bra at investeringene fortsetter. At regjeringen sier ja til 26 nye tog er viktig og fornuftig, fremhever Sæthre.

Jernbanereformen
Når Regjeringen i statsbudsjettet argumenterer med at jernbanereformen er nødvendig for at økte bevilgninger skal få full effekt, er det en avsporing. Pengene vil gi like stor effekt på dagens jernbane.

– Det ser vi tydelig med flere avganger og nye tog, poengterer Sæthre.

– Å framskrive effekten av jernbanereformen i statsbudsjettet er underlig. Regjeringens jernbanereform har aldri vært prøvd ut. Ingen vet den totale effekten. Regjeringens jernbanereform er derfor et sjansespill, understreker Sæthre.

Norsk Jernbaneforbund er enig med Regjeringen at økt satsing trengs for å gå en god jernbane. Jernbanereformen derimot, vil ikke gi en bedre jernbane.

– Flere land har prøvd varianter av regjeringens oppskrift. Resultatet blir mer byråkrati, økte kostnader og et dårligere tilbud til passasjerene, konkluderer Sæthre.

Klima
Norsk Jernbaneforbund er glad for tydelige signaler i statsbudsjettet om at trafikkveksten i de store byene skal tas med kollektivtrafikk. Og at det satses på dobbeltspor på Østlandet, deriblant penger til planlegging av Ringeriksbanen.

– Jernbane er klimavinner nummer en, og sammen med buss kan vi få et slagkraftig kollektivtilbud i sentrale strøk. Samtidig merker vi oss at vei er den store vinneren i statsbudsjettet, sier Sæthre.

Signalanlegg
I statsbudsjettet legges det opp til raskere utbygging av signalanleggene (ERTMS), samt opprusting av signalanlegg i Oslo-området. Signalfeil står bak store forsinkelser i togtrafikken.

– Nye signalanlegg er derfor en viktig satsing, og bra for alle togreisende, forteller Sæthre.

Gods
Potensiale for mer gods fra vei til bane er stort. Det legges opp til utvikling av Alnabru godsterminal, samt flere andre godsterminaler.

– Alle tiltak for å bedre kapasiteten innen godstrafikk er positive. Samtidig spør vi oss hvor mange ganger terminalen på Alnabru skal utredes? Det haster å få økt kapasiteten, poengterer Sæthre.

Kontaktpersoner:
Jane Brekkhus Sæthre, nestleder i Norsk Jernbaneforbund, 908 78 583