> Arbeidsmiljøloven

> Arbeidstvistloven

> Ferieloven

> Folketrygdloven

> Likestillings- og diskrimineringsloven

> Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager

> Lønnsgarantiloven

> Opplæringslova

> Permitteringslønnsloven

> Sosialtjenesteloven

> Statsansatteloven

> Tjenestetvistloven

> Yrkesskadeforsikringsloven