Det ble dessverre ikke regjeringsskifte. Det innebærer at planene for privatisering av drift og vedlikeholdsoppgaver skal iverksettes. Det er lagt ut informasjon på BaneNettet, men det stor usikkerhet og forvirring om hva som skjer. Her kommer litt informasjon fra NJF:

Hva BaneNOR har besluttet:

Man tar utgangspunkt en rapport: Vurdering av modeller for økt konkurranseutsetting av oppgaver innen drift og vedlikehold i Infrastrukturdivisjonen, om forskjellige modeller for gjennomføring av konkurranseutsetting. (Denne ble utarbeidet tidligere i år, og ligger tilgjengelig på banenettet.)
Bane Nor har besluttet å jobbe videre med modell 1 og 3 fra rapporten. Man har utelukket modell 2 og 4.
Det skal etableres et prosjekt, som skal finne ut hvordan privatiseringen, beskrevet i modell 3, skal kunne gjennomføres . Denne modellen innebærer at alle drift- og vedlikeholdsoppgaver på en gitt strekning blir satt bort i flerårige kontrakter – og at Bane Nor kun har overordnet kontroll av anleggene (eks. målevognkjøring),
Mandatet for prosjektet er under utarbeidelse.
NJF vil bli invitert til å delta i prosjektet. Det vil avhenge av hvordan mandatet er utformet, om vi velger å delta.

Resterende strekninger skal følge modell 1, hvor egenproduksjonen er tilnærmet som i dag, men med noe mer privatisering.

Hva BaneNOR gjør videre:

  • Mandatet for prosjektet skal være ferdig 9 november. Planen for gjennomføring skal samme dag legges fram for de tillitsvalgte. Saken skal behandles og legges frem for styret i BaneNOR den 16 november.

Hva NJF har gjort:

Begrepene privatisering og konkurranseutsetting går om hverandre. Politikere liker best å bruke ordet konkurranseutsetting, fordi det er et mer positivt ladet ord enn privatisering.
Men vi vet hva intensjonen i jernbanereformen er, og kaller en spade for en spade. Effektivisering er påskuddet som blir brukt, konkurranseutsetting er middelet, men privatisering er målet.

  • Vi jobbet intenst før stortingsvalget med å overbevise de rødgrønne partiene om at denne privatiseringen måtte stoppes, og hvis det hadde blitt regjeringsskifte hadde det blitt stopp.
  • Vi deltok i arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten om konkurranseutsetting, og risikoanalysen av de forskjellige modellene.

Hva NJF tenker å gjøre videre :

Vi avholder et internt møte i forbundet den 9 november. Fortsetter å jobbe frem argumentasjon for hvorfor oppsplitting og privatisering er uheldig for jernbanen i Norge. Legger fram våre synspunkter til Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite, i samarbeid med LO.

Personalrepresentantene i Bane NORs styre følger opp med samme argumentasjon, i håp om at styret ser at dette vil bli en trussel mot regularitet og sikkerhet, at det ikke er hensiktsmessig med oppsplitting av de små fagmiljøene – og at det heller ikke vil være lønnsomt.

Skulle beslutningen fra styret bli at beredskap og akutt feilretting skal konkurranseutsettes, vil personalrepresentantene stemme i mot.

Vi fremmer argumenter i alle samarbeidsfora. Men, drivkraften bak denne privatiseringen er ideologisk – og det er svært vanskelig å nå frem med gode argumenter.

Vi er usikre på motivasjonen til våre ledere. Vil de underbygge våre standpunkter, og vise til behov for kvalitet, forutsigbarhet og kontroll over egne ressurser, eller vil de enkelt og greit gjennomføre konkurranse som svar på ordre fra departementet?