Den beste garantisten for at det Norge fortsatt skal være verdens beste velferdssamfunn, er en rød-grønn regjering, mener landsmøtet i Norsk Jernbaneforbund. 

Slik lyder uttalelsen som ble vedtatt av landsmøtet 21. november 2012:

Politisk uttalelse

Fagbevegelsens store og brede engasjement førte til at de rød-grønne partier fikk fornyet tillit ved forrige stortingsvalg. Norsk Jernbaneforbund er tilfreds med at regjeringen har levert gode resultater på en rekke viktige områder. Arbeidsløsheten er svært lav sammenlignet med andre land i Europa og resten av verden. Lav prisstigning og gode lønnsoppgjør har ført til økt kjøpekraft for de fleste i Norge. Dette har skjedd i en tid med finanskrise og nedgang i kjøpekraft for de aller fleste lønnsmottakere i Europa og den øvrige verden. Norsk Jernbaneforbund mener at det gode samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonen og regjeringen, den Norske modellen er en medvirkende årsak til de gode resultater på disse viktige områder.

Vi er svært tilfreds med at denne regjering ikke har konkurranseutsatt eller privatisert jernbanen. Regjeringen har isteden satt fokus på å heve standarden på infrastrukturen og bedre kollektivtilbudet. Bevilgningene til jernbane og kollektivtrafikk er mer en fordoblet under den rød-grønne regjering.

Arbeidslivet er et område som er viktig for fagbevegelsen. Det å ha et anstendig arbeidsliv med ordnet arbeids- og lønnsforhold er avgjørende for den norske velferdsstaten. De borgerlige partier med Fremskrittspartiet, Høgre og Venstre i spissen har i Stortinget og på sine landsmøter tatt til orde for dramatiske svekkelser av rettighetene til norske arbeidstakere. Vi husker fortsatt Bondevik-regjeringen som i 2005 med støtte fra Frp fremmet flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som ville svekket arbeidstakernes rettigheter. Dette ble heldigvis reversert av den rødgrønne regjeringen da de overtok regjeringsmakten.

Det er en økende tendens til at arbeidsgiver innenfor enkelte områder undergraver tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Det er derfor viktig at regjeringen bekjemper de useriøse arbeidsgivere med å styrke arbeidsmiljøloven og andre lover på områder som er nødvendig for å opprettholde et anstendig arbeidsliv. Et godt samarbeid med fagbevegelsen er nødvendig for å hindre sosial dumping og skape et anstendig og inkluderende arbeidsliv. Vi konstaterer at regjeringens handlingsplan mot sosial dumping har vært vellykket så langt, men det gjenstår fortsatt mange utfordringer som må løses i fellesskap.

Norsk Jernbaneforbund krever at regjeringen fortsetter sin innsats for å sikre et godt organisert arbeidsliv med lovlige sentral regulerte tariffavtaler og arbeidsvilkår.

Høyre og Fremskrittspartiet vil privatisere eller konkurranse utsette det meste av offentlig virksomhet i Norge. Høyre vil konkurranse utsette persontrafikken i NSB, Fremskrittspartiet vil selge NSB. Begge partier vil privatisere hele eller deler av Jernbaneverket. De vil selge Statoil, delprivatisere Statskraft, oppheve hjemfallsreglene og åpne for salg av norske vannkraftverk til private selskaper. Det betyr at våre store og viktige naturresurser kan bli eiet av utenlandske selskaper og overskuddet fra disse selskaper vil være tapt for det norske folk.

Norsk Jernbaneforbund vil på det sterkeste advare mot en slik utvikling.

Den beste garantisten for at det Norge fortsatt skal være verdens beste velferdssamfunn med et arbeidsliv som vi kan være stolt av og naturresurser som eies av folket er at den rødgrønne regjering for nye fire år.

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide sterkt for at det skjer.