Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund ble fastsatt av forbundets landsmøte 16. – 21. november 1953. Revidert av landsmøtet i
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1989, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 og 2016

 • Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund
 • Normalvedtekter for fagforeninger/frittstående landsforeninger
 • Vedtekter for bevilgning av stipend
 • Normalvedtekter for klubber
 • Statutter for Norsk Jernbaneforbundets Solidaritetsfond
 • Normalvedtekter for Landsrådene

 

Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund

§ 1. Forbundets virkeområde

Norsk Jernbaneforbund som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere som kan organisere medlemmer og fagforeninger i NSB AS med datterselskaper og andre selskaper der personalet er virksomhetsoverdratt fra NSB, Bane Nor, samt selskaper med jernbanerelatert og transportrelatert virksomhet. Virkeområdet fastsettes etter vedtak av Landsorganisasjonens
kongress.

§ 2. Formål

Forbundet har som formål:

 1. å organisere medlemmer innenfor forbundets virkeområde å opprette fagforeninger blant disse,
 2. å påse at de tilsluttede fagforeninger blir ledet etter felles retningslinjer for på den måten ved gjensidig solidarisk samvirke mellom fagforeningene å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser
 3. å opprette avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene
 4. å arbeide for frihet, rettsikkerhet og videreutvikle den demokratiske styreform, slik vi kjenner den i Norge.
 5. å arbeide for gjennomføring av økonomisk demokrati ved bl.a.:
  a) å bedre lønnstakernes kår og den alminnelige velstand i samfunnet,
  b) å sikre lønnstakerne en tilfredsstillende innflytelse i bedriftens ledelse,
  c) å sikre lønnsmessig likestilling mellom kjønnene.
 6. å arbeide for en samfunnsutvikling som tar sikte på å skape større velstand og en rettferdig fordeling av samfunnsgodene,
 7. å arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig,
 8. å arbeide for utbygging av en sterk arbeiderpresse i Norge, redaksjonelt basert på arbeiderbevegelsens verdigrunnlag.
 9. å arbeide for å sikre arbeiderbevegelsen forsamlingslokaler
 10. å holde ved lag og styrke det internasjonale samarbeid,
 11. å gi medlemmene økonomisk støtte under godkjent arbeidsned-leggelse.
 12. å støtte medlemmene og medlemmenes etterlatte ved ulykke og død gjennom forbundets ulykke- og gruppelivsforsikring.
 13. å arbeide for en stadig bedre etats-, virksomhet-, og yrkesopplæring,
 14. å arbeide for medlemmenes forståelse av fagorganisasjonens betydning og hele arbeiderbevegelsens oppgaver og mål ved opplysnings- og agitasjonsarbeid,
 15. å utgi et fagblad for forbundets medlemmer. Dette skal redigeres i overensstemmelse med forbundets og Landsorganisasjonens beslutninger, samt skaffe opplysninger av spesiell interesse for medlemmene.

§ 3. Medlemskap

A. Opptakelse av medlemmer:

 1. Alle lønnstakere som har arbeid innenfor det virkeområde som er bestemt i § 1 og som godkjenner forbundets vedtekter, kan være medlemmer av forbundet.
 2. Unntatt herfra er: (jfr. vedtektene)
  a) de lønnstakere, som står tilsluttet eller representerer et politisk parti som har et nazistisk eller fascistisk program eller formål som er beslektet,
  b) de som har tatt arbeid under godkjent arbeidsstans eller er ekskludert av fagforbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Disse kan ikke bli opptatt uten etter særskilt vedtak av forbundsstyret.
 3. I de organisasjonsområder hvor det ikke er forening, men som faller inn under områder bestemt i § 1, kan medlemmet tilmeldes og bli administrert fra forbundet direkte, etter særskilte vedtak av forbundsstyret.
 4. Ingen medlemmer kan stå tilsluttet andre fagorganisasjoner. Samtlige fagforeninger innen en gruppe er forpliktet til å være medlemmer av sin gruppes landsråd.
  Unntak kan gjøres for landsforeninger etter særskilte vedtak av forbundsstyre.
 5. Elever på lærlingkontrakt under utdannelse i fagområder som kommer inn under forbundets virkeområde, kan tilmeldes forbundet som medlemmer. De registreres som lærling-medlemmer.

B. Opptak av fagforeninger:

 1. vedtekter og de vedtak som blir gjort av disse, kan opptas i forbundet.
 2. Opprettelse av forening krever godkjenning i forbundsstyret. Ikke mer enn en forening i samme fag eller yrke i samme organisasjonsområde kan opptas i forbundet. Forbundsstyret definerer organisasjonsområdet. I enkeltstående tilfeller kan enkeltmedlemmer etter søknad opptas i en anne gruppe etter forbundsstyrets vedtak.
  For å oppnå status som egen forening kreves minst 20 betalende medlemmer.
 3. Tvist om medlemskap i forbundet blir avgjort av forbundsstyret
  med adgang til å anke tvisten inn for Landsorganisasjonen.

§ 4. Forbundets organer

Forbundets organer er:

 1. landsmøtet
 2. forbundsstyret

§ 5. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært lands møte skal holdes hvert 4. år på sted og tid forbundsstyret fastsetter.
 2. Vilkårene for at en forening skal ha rett til representasjon på landsmøtet, er at den har stått i forbundet i minst 3 måneder før landsmøtet begynner og ellers har oppfylt sine plikter
 3. Landsmøtet består av forbundsstyret og de tilsluttede foreningenes representanter og velges etter følgende skala: 1 for hvert påbegynt 100. Ved valg av representanter legges medlemstallet for det første kvartal i landsmøteåret til grunn ved beregningen. Pensjonister som er medlemmer av foreningen, regnes ikke med i medlemstallet. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandlingen av beretningene og regnskapene.
 4. Til landsmøtet innkalles landsråd-/landsforeningenes nyvalgte ledere, samt de i siste landsmøteperiode sittende ledere, og kontrollkomiteen. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 5. Funksjonærenes tillitsvalgte ved forbundskontoret og fagbladets redaktør, har møterett på landsmøtet med tale- og forslagsrett i saker som angår deres arbeidsforhold.
 6. Forbundsstyrets medlemmer kan ikke velges som representanter fra sine foreninger, så lenge de har sete i styret.
 7. Valg av representanter med vararepresentanter foregår i foreningene etter at landsmøtets dagsorden, forbundets beretning og regnskap er sendt ut,og behandlet.
 8. Valgte representanter til landsmøtet skal være forsynt med mandat underskrevet av foreningens leder. Fullmaktsskjemaene over de valgte representanter sendes forbundet til den av forbundsstyret fastsatte tid.

§ 6 Landsmøtets myndighetsområde

Landsmøtet skal:

 1. behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden,
 2. velge: forbundets tillitsvalgte: leder, nestleder, opplysningssekretær og 2 sekretærer. Aldersgrensen for forbundets tillitsvalgte er 63 år,
 3. velge forbundsstyret som skal bestå av representanter fra hvert landsråd og frittstående landsforeninger samt 1 representant fra Narvik fellesorganisasjon, uten stemmerett. Frittstående landsforeninger må ha minst 100 medlemmer for å bli representert i forbundsstyret. Landsråd med mer enn 800 medlemmer velger 2 representanter til forbundsstyret. For forbundsstyret velges personlige vararepresentanter. Ved sammenslutning av grupper i landsmøteperioden beholder gruppene sin representasjon fram til og med første ordinære landsmøte,
 4. velge kontrollkomite på 3 medlemmer med vararepresentanter,
 5. velge representanter med vararepresentanter til Landsorganisasjonens kongress og representantskap.
 6. foreta eventuelle endringer i vedtektene i samsvar med § 26,
 7. fastsette kontingentene som skal betales til forbundet,
 8. treffe endelig avgjørelse i saker om utelukking av medlemmer,
 9. fastsette godtgjøring for reiseutlegg, diett og tapt arbeidsfortjeneste.

Alle beslutninger knyttet til §6, avgjøres med alminnelig flertall, unntatt p. 6 og p. 7 som avgjøres med 2/3 flertall . I tvilstilfelle, eller når 20 representater forlanger det, foregår avstemmingen skriftelig.

§ 7. Ekstraordinære landsmøter

 1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret når det oppstår særlig viktige eller uforutsette situasjoner. Forbundsstyret har plikt til å innkalle ekstraordinært landsmøte når 1/3 av forbundets foreninger krever det.
 2. Om tiden tillater det, velges representanter til det ekstraordinære landsmøtet på samme måte som bestemt i § 5. I motsatt fall
  møter de som var representanter på siste ordinære landsmøte. Forbundsstyret avgjør med bindende virkning hvilken framgangs måte som skal nyttes.
 3. Skjer innkalling av ekstraordinært landsmøte på foranledning av forbundsstyret, kan det hvis saken haster, dispenseres fra den i
  § 8, punkt 3, nevnte tidsfrist.

§ 8. Forslag til landsmøtet

 1. Forslag til landsmøtet kan fremsettes av de enkelte foreninger og landsråd. Medlem som er direkte tilsluttet forbundet, har også forslagsrett til landsmøtet.
 2. Hvorvidt et forslag som ikke vedkommer vedtektsendring blir å oppta på landsmøtets dagsorden, avgjøres av forbundsstyret. Landsmøtet skal gjøres kjent med forslagene.
 3. De opptatte forslag må – sammen med berammelsen av landsmøtet – gjøres kjent senest 4 uker før landsmøtet holdes. Beretning og regnskap skal være foreningene i hende innen denne frist.

§ 9. Forbundsstyrets virksomhet

 1. Forbundsstyret består av forbundets faste tillitsvalgte og representanter fra hvert landsråd og frittstående landsforeninger samt 1 representant fra Narvik Fellesorganisasjon.
 2. a) Forbundsstyret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig. Dog innkalles forbundsstyret minst 4 ganger årlig.
  b) Forbundsstyret er vedtaksfør når 2/3 av medlemmene og lederen eller nestlederen er til stede.
 3. Forbundsstyret skal nøye påse at forbundets midler forvaltes på en fullt betryggende og hensiktsmessig måte og at regnskaper og beholdning alltid er i nøye orden, liksom det har å forvisse seg om at revisorene foretar ettersyn av kassen.
 4. Forbundsstyret skal behandle alle spørsmål som angår forbundets virksomhet og for øvrig foreta alt som kan tjene til å fremme forbundets formål.
 5. Forbundsstyret skal føre til protokolls sine og landsmøtets forhandlinger og beslutninger. Protokollen skal være tilgjengelig for representantene.
 6. Inntreffer det ledighet i en av de fastlønte tillitsvalgtes stillinger i landsmøteperioden, treffer forbundsstyret de nødvendige forføyninger inntil første landsmøte.
 7. Et mindretall i forbundsstyre har rett til å anke sak(er) inn for landsmøtet.
 8. Forbundsstyre kan innkalle personer som er nødvendig for forbundsstyrets behandling
 9. Funksjonærenes tillitsvalgte har møterett i forbundsstyrets møter med tale- og forslagsrett i saker som angår deres arbeidsforhold. Det samme gjelder tilsatt redaktør av fagbladet.
 10. Forbundsstyre

§ 10. Forbundsstyrets myndighetsområde

Forbundsstyret har:

 1. å lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak,
 2. å tilsette personale, og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse, samt konsultere ekspertise for utredningsoppdrag,
 3. å forvalte Jernbaneforbundets midler i samsvar med § 11, 3, og vedta bevilgninger som ikke er fastsatt av landsmøtet,
 4. å oppnevne utvalg for bevilgning av stipend og fastsette årligbevilgning,
 5. å foreta nødvendig supplering i perioden til de valg og nominasjoner som landsmøtet har foretatt,
 6. å påse at medlemmene følger de retningslinjer som er truffet for forbundets virksomhet,
 7. å lede lønns- og tariffrevisjoner slik at den blir i samsvar med forbundets og Landsorganisasjonens formål,
 8. å bistå fagforeningene (gjennom landsrådene) ved forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår,
 9. å følge samfunnsutviklingen, utviklingen i arbeidsmarkedet, spesielt innenfor transportsektoren,
 10. å innkalle landsmøtet og forberede de saker som skal opp til behandling der,
 11. å utlikne ekstrakontingent i samsvar med § 17, punkt 5,
 12. å avgjøre tvister om tolking av forbundets vedtekter,
 13. å fastsette de tillitsvalgtes lønninger, og godtgjøringer,
 14. å foreta justeringer og endringer i forsikringsordningen,

§ 11. Forbundskontor, firmategning og forvaltning

 1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
 2. Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte forbundet.
 3. Forbundets midler skal anbringes i bank, stats- kommune-, hypotek-, kredittforeningsobligasjoner og Jernbanepersonalets bank og forsikring. Dessuten kan midler nyttes til kjøp av fast
  eiendom, aksjer og pantobligasjoner i foretak som ligger innenfor forbundets interesseområde.
 4. Alle rentebærende verdipapirer som tilhører forbundet skal oppbevares i bankdepot.
 5. Forbundsstyret må til enhver tid påse at kampfondets midler anbringes slik at de i påkommende tilfeller kan nyttes hurtig.

§ 12. Revisjon

 1. Forbundet skal hvert år avlegge regnskap. Regnskapet skal avlegges i samsvar med lov om god regnskapsskikk.
 2. Revisjon av forbundets regnskaper skal utføres av statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer valgt av LOs representantskap.
 3. Revisor skal utføre sin revisjon i samsvar med god revisjonsskikk og for øvrig i samsvar med de retningslinjer som er fastlagt i henhold til LOs vedtekter og forbundets valgte organer.
 4. I forbindelse med framlegging av årsregnskap og årsberetning ansees forbundets administrasjon, i henhold til Regnskapsloven pkt. 2.5 (undertegning), som styre, og samtlige skal undertegne årsregnskapet og årsberetningen sammen med daglig leder. I års- regnskapet vil det være tilstrekkelig å undertegne balansen.
 5. Forbundets årsregnskaper og årsberetning skal behandles og godkjennes av forbundsstyret. Forbundets administrasjon har uttale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Revisor eller den
  vedkommende utpeker, plikter å være tilstede for å avgi sin revisjonsberetning når årsregnskapet behandles i forbundsstyret.
 6. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer,
  alle valgt av landsmøtet. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontroll-
  organ. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets virksom-
  het og påse at de følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak
  i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjons-
  messig praksis. Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange seg
  forelagt forbundets protokoller og dokumenter, og kreve at
  tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komiteen mener
  er nødvendig for at den skal kunne utføre sitt verv. Kontroll-
  komiteen skal føre protokoll fra sine møter. Kontrollkomiteen avgir sin beretning til de organer som behandler årsberetning og
  regnskap.
  10

§ 13. Lønnskrav og tariffrevisjoner

 1. Foreningene skal fremme sine krav om endringer i lønnsregulativet, og andre krav i forbindelse med tariffrevisjonen gjennom landsrådene/landsforeningene. Landsrådene/landsforeningene samordner kravene i den utstrekning det er mulig, før disse videresendes til forbundet. Dog har en forening anledning til å fremme sine forslag direkte til forbundet. Setter forbundet fram krav om ny tariffavtale, må kravet godkjennes av LO Stat/sekretariatet i Landsorganisasjonen på forhånd.
 2. Plassoppsigelse kan foretas når LO Stat/sekretariatet i Landsorganisasjonen har gitt godkjenning etter pkt. 1.
 3. Fører ikke forhandlinger eller mekling fram og forbundet vil sette arbeidsstans i verk, må godkjenning fra LO Stat/sekretariatet i Landsorganisasjonen innhentes.
 4. Forbundsstyret har rett til, hvis det anses forenlig med medlemmenes interesse, å vedta at lønnskrav skal fremmes og kan i dette tilfelle også utarbeide kravet uten medvirkning fra
  foreningens side hvis tiden ikke tillater det.
 5. Når forslag til nye lønnsavtaler m.v. foreligger, skal forbundsstyret straks behandle og ta stilling til det. Forslaget sendes deretter til de respektive foreninger til uravstemming, ledsaget av
  forbundsstyrets innstilling.
 6. Ønsker noen enkelt forening eller gruppe av medlemmer samlet å si opp sine stillinger for å tvinge fram bedre lønns- og arbeidsvilkår, skal henvendelse herom skje til forbundet gjennom vedkommende forening. Forbundsstyret kan godkjenne slik oppsigelse, men denne igjen godkjennes av LO Stat/Landsorganisasjonen.
 7. Forbundsstyret har, hvor intet annet er bestemt, ledelsen av alle godkjente konflikter.
 8. Ved en godkjent arbeidsstans skal medlemmer med over 3 måneders medlemskap være berettiget til understøttelse så langt forbundets midler rekker. Forbundsstyret fastsetter satser
  for utbetaling, og fra hvilket tidspunkt bidraget skal gjelde.

§ 14. Avstemming over lønns- og tarifforslag

 1. Tilbud og tarifforslag skal når forbundet finner det nødvendig, legges fram for de medlemmer interessetvisten gjelder. Avstemningsresultatet skal gi et fullverdig uttrykk for viljen hos
  medlemmene.
 2. Har flertallet av de medlemmer interessetvisten gjelder stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet.
  3. Blir ikke vilkåret i punkt 2 oppfylt, er avstemningen ikke bindene med mindre 2/3 eller mere av de medlemmer interessetvisten
  gjelder, har deltatt i avstemningen.
  4. Har mindre enn 2/3 tatt del i avstemningen og vilkåret etter
  punkt 2 ikke er fylt, sender forbundet melding om av stemningen med innstilling til sekretariatet i Landsorganisasjonen om
  forslaget bør vedtas eller forkastes.
  5. Omfatter en tariffrevisjon flere forbund eller fag, og det foreligger
  et forslag som er tilrådd av sekretariatet og flertallet i de
  interesserte lands-/forbundsstyrer, kan sekretariatet gjøre vedtak om felles avstemning.

§ 15. Arbeidsstans

 1. Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger eller om lockout er varslet, velger alle fagforeninger som berøres av arbeidsstansen en streike- eller lockoutkomite. Foreningen fordeler konfliktstønaden og øver den kontroll som er nødvendig under arbeidsstansen.
 2. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av arbeidsstansen eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon. Tar medlemmene eget arbeid, må de gi melding om det til foreningen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden bort.
 3. Arbeidsstansen kan ikke heves før foreningene som er involvert i den har uttalt seg. Foreningene kan heller ikke heve arbeidsstansen før forbundsstyrets samtykke er gitt.
 4. Bare de medlemmer interessetvisten gjelder har stemmerett i spørsmål om iverksetting, avslutning eller fortsetting av arbeidsstans.
 5. Ved alle avstemninger følges reglene i § 14 i disse vedtekter og for øvrig avstemningsregler i fagforeningens vedtekter, § 7.

§ 16. Særorganisasjoner etc.

 1. Ingen særorganisasjoner, celler, grupper eller aksjonsutvalg må dannes som har til hensikt å sette ut av funksjon de regulære opprettede og valgte instanser innen fagorganisasjonen eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonen.

§ 17. Kontingent

 1. Kontingenten til forbundets administrasjonskasse beregnes som en bestemt prosentsats av medlemmenes innskuddsgrunnlag
  i Statens Pensjonskasse. I tillegg beregnes premie for ulykke-, gruppelivs- og advokatforsikring.
 2. For overenskomstlønnet personale hvis lønn er knyttet til regulativet, beregnes prosentsatsen av tilsvarende lønnstrinn i statens regulativ.
 3. For andre overenskomstlønte beregnes prosentsatsen av deres ordinære lønn pr. måned.
 4. Landsmøtet fastsetter retningslinjer for kontingent. Dagens kontingent er 0,85 % av innskuddsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse. Høyeste sats skal ikke være større enn 0,85 % av regulativ månedslønn i lønnstrinn 40. Dvs. at medlemmer i lønnstrinn 40 og høyere betaler samme kontingent.
  Premien for ulykke-,gruppelivs- og advokatforsikring er kr. 75 pr. mnd. I landsmøteperioden gis forbundstyret fullmakt i samarbeid med kontrollkomiteen å justere kontingenten og forsikringspremien.
 5. Ekstraordinær kontingent kan – om nødvendig – utskrives av landsmøtet eller forbundsstyret.
 6. Pensjonister fortsetter som medlemmer, men er fritatt for kontingent til forbundet. Disse medlemmene har ikke stemmerett i forbundet og avdelingene. De blir fortsatt å føre i avdelingenes og forbundets kartotek. Pensjonister tilbys fagbladabonnement. Medlemmer som mottar pensjon, men fortsatt er i arbeid i NJFs organisasjonsområde, er definert som aktive medlemmer og betaler kontingent.
 7. Lærlingmedlemmer har i læretiden en kontingent på kr. 125 iberegnet forsikringsordning.
 8. Heltidsstudenter har i studietiden en kontingent på kr. 125 iberegnet forsikringsordning.

§ 18. Kontingentens innbetaling

 1. Alle medlemmer er pliktig til å betale kontingent gjennom trekk i lønn.
  Kontingent og forsikring trekkes av arbeidsgiver. Kontingent og forsikring overføres fra arbeidsgiver til Jernbaneforbundet månedlig. Forbundsstyret kan i landsmøteperioden vedta andre regler forinnbetaling av kontingent.
 2. Fritatt for kontingent til forbund (premie til forsikringsordningen unntatt) er følgende medlemmer forsåvidt de ikke oppebærer lønn: Under arbeidsledighet, militærtjeneste, omsorgspermisjon, sykdom og permisjon for videre utdannelse.
 3. Medlemmer som under konflikt (streik) mottar bidrag av forbundets midler, er fritatt for kontingent (premie til forsikringsordningen unntatt).

§ 19. Overføring av medlemskap

 1. Medlemmer kan overføres fra fagforening innen forbundet til en annen og fra et forbund innen Landsorganisasjonen til et annet. I slike tilfelle må medlemmer fylle vilkårene for overføring
  i Landsorganisasjonens vedtekter.
 2. Overføring av medlemmer fra en fagforening til en annen innen samme forbund skjer på den måten at foreningens leder eller kasserer gir bekreftelse på at medlemmer har oppfylt sine plikter. I tilfellet medlemmet skal overføres til annet forbund, skal medlemsbeviset innsendes til forbundet som foretar overføringen.
 3. Ved overføring får medlemmet straks alle rettigheter i det nye forbund i forhold til sitt medlemskap i tidligere forbund.
 4. Overføring skal finne sted innen 2 måneder etter at medlemmet har tatt arbeid innenfor et annet forbunds virkeområde.

§ 20. Kampfondet

 1. Forbundet har plikt på seg til å opparbeide et kampfond som svarer til minst kr. 1000,- pr. forbundsmedlem. Forbundsstyret skal i forbindelse med den foreløpige desisjon av forbundets
  regnskap for det enkelte år, jfr. § 12, pkt. 3, fatte vedtak om i hvilken utstrekning eventuelt overskudd skal tilføres fondet.
 2. Kampfondets midler skal plasseres slik at de hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det.

§ 21. Uravstemning

 1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker.
 2. Avstemningen kan holdes blant alle fagforeninger eller blant bestemte fagforeninger som saken gjelder.
 3. Avstemningen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmer kan avgi stemme.
 4. Fagforeningen sender inn stemmene til forbundsstyret i forseglet konvolutt etter at opptelling er foretatt.
 5. Saken blir avgjort ved alminnelig flertall.

§ 22. Utelukking av foreninger og enkeltmedlemmer

Fagforeninger som setter seg ut over forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter eller vedtak, kan utelukkes fra medlemskap etter vedtak av forbundsstyret. Slikt vedtak kan innen 1 måned etter at foreningen har fått skriftlig melding om det, ankes til landsmøtet uten at klagen har oppsettende virkning. Enkeltmedlemmer kan utelukkes etter vedtak av forbundsstyret. Slikt vedtak kan innen 1 måned etter at medlemmet har fått «skriftlig melding» om det, ankes til landsmøtet – uten at klagen har oppsettende virkning.

§ 23. Oppløsning av fagforening

 • A. Om en fagforening oppløses, tilfaller alltid foreningens aktiva forbundskassen, hvis ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.
 • B. Lokale organisasjonsledd kan opprette stiftelser, selskaper el. når stiftelsen/selskapets vedtekter er forhåndsgodkjent av forbundsstyret. Vedtektene skal ha bestemmelse om oppløsning
  (opphevelse) og hvordan stiftelsen/selskapets midler i tilfelle skal fordeles. Midlene skal tilfalle forbundet eller forbundets «rettsetterfølger» (ved en eventuell fremtidig sammenslåing)
 • C. Ved virksomhetsoverdragelse, hvor andre LO-forbund overtar tariffområdet, skal det føres forhandlinger mellom foreningen som er utsatt for dette og forbundets administrasjon, om foreningens aktiva. En slik avtale må godkjennes av forbundsstyret.

§ 24. Suspensjon fra tillitsverv og avskjedigelse av funksjonærer

 1. Tillitsvalgte i forbundet kan suspenderes fra sine tillitsverv av forbundsstyret. Suspensjonen kan skje med tap av eller bibeholdelse av lønn. Vedtaket om suspensjon må legges fram
  for landsmøtet til endelig avgjørelse. Den suspenderte har i slike tilfelle talerett på landsmøtet.
 2. Funksjonærer kan sies opp av forbundsstyret med de frister som er avtalt. De kan avskjediges av forbundsstyret hvis det mener å ha rettslig grunnlag for det.
 3. I tilfelle av suspensjon eller avskjed har forbundsstyret alltid fullmakt til å treffe midlertidig ordning med tilsetting av ny tillitsvalgt eller tilsatt inntil saken er endelig avgjort.

§ 25. Tolking av vedtektene

Tolking av disse vedtekter og tvist om hvordan de skal forstås kan ikke prøves ved de sivile domstoler.
De blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene.

§ 26. Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ingen endringer kan dog vedtas uten at de først har vært lagt fram for forbundsstyret som utreder og legger fram sin innstilling.

 

HELE DOKUMENTET I PDF-FORMAT, inkludert Normalvedtekter for fagforeninger/frittstående landsforeninger, Vedtekter for bevilgning av stipend, Normalvedtekter for klubber, Statutter for Norsk Jernbaneforbunds Solidaritetsfond og Normalvedtekter for Landsrådene