Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund ble fastsatt av forbundets landsmøte 16. – 21. november 1953. Revidert av landsmøtene i 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1989, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 og 2021

 • Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund
 • Normalvedtekter for fagforeninger/frittstående landsforeninger
 • Vedtekter for bevilgning av stipend
 • Normalvedtekter for klubber
 • Statutter for Norsk Jernbaneforbundets Solidaritetsfond
 • Normalvedtekter for Landsrådene

     > Vedtektene i PDF-format

Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund

§ 1. Forbundets virkeområde

Norsk Jernbaneforbund som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere som kan organisere medlemmer og fagforeninger i samferdselssektoren, samt selskaper med jernbanerelatert og transportrelatert virksomhet. Virkeområdet fastsettes etter vedtak av Landsorganisasjonens kongress.

§ 2. Formål

Forbundet har som formål:

 1. å organisere medlemmer innenfor forbundets virkeområde og å opprette fagforeninger blant disse.
 2. å påse at de tilsluttede fagforeninger blir ledet etter felles retningslinjer for på den måten ved gjensidig solidarisk samvirke mellom fagforeningene å skape enhet og kraft i arbeidet
 3. for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
 4. å opprette avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.
 5. å arbeide for frihet, rettsikkerhet og videreutvikle den demokratiske styreform, slik vi kjenner den i Norge.
 6. å arbeide for gjennomføring av økonomisk demokrati ved bl.a.:
  a) å bedre lønnstakernes kår og den alminnelige velstand i samfunnet.
  b) å sikre lønnstakerne en tilfredsstillende innflytelse i bedriftens ledelse.
  c) å sikre lønnsmessig likestilling mellom kjønnene.
 7. å arbeide for en samfunnsutvikling som tar sikte på å skape større velstand og en rettferdig fordeling av samfunnsgodene.
 8. å arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig.
 9. å arbeide for utbygging av en sterk arbeiderpresse i Norge, redaksjonelt basert på arbeiderbevegelsens verdigrunnlag.
 10. å arbeide for å sikre arbeiderbevegelsen forsamlingslokaler.
 11. å holde ved lag og styrke det internasjonale samarbeid.
 12. å gi medlemmene økonomisk støtte under godkjent arbeidsnedleggelse.
 13.  å støtte medlemmene og medlemmenes etterlatte ved ulykke og død gjennom forbundets ulykke- og gruppelivsforsikring.
 14. å arbeide for en stadig bedre virksomhets- og yrkesopplæring.
 15. å arbeide for medlemmenes forståelse av fagorganisasjonens betydning og hele arbeiderbevegelsens oppgaver og mål ved opplysnings- og agitasjonsarbeid.
 16. å utgi et fagblad for forbundets medlemmer. Dette skal redigeres i overensstemmelse med forbundets og Landsorganisasjonens beslutninger, samt skaffe opplysninger av spesiell interesse for medlemmene.

§ 3. Medlemskap

A. Opptakelse av medlemmer:

 1. Alle lønnstakere som har arbeid innenfor det virkeområde som er bestemt i § 1 og som godkjenner forbundets vedtekter, kan være medlemmer av forbundet.
 2. Unntatt herfra er: (jfr. vedtektene)
  a) de lønnstakere, som står tilsluttet eller representerer et politisk parti som har et nazistisk eller fascistisk program eller formål som er beslektet,
  b) de som har tatt arbeid under godkjent arbeidsstans eller er ekskludert av fagforbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Disse kan ikke bli opptatt uten etter særskilt vedtak av forbundsstyret.
 3. I de organisasjonsområder hvor det ikke er forening, men som faller inn under områder bestemt i § 1, kan medlemmet tilmeldes og bli administrert fra forbundet direkte, etter særskilte vedtak av politisk ledelse i forbundets administrasjon.
 4. Ingen medlemmer kan stå tilsluttet andre fagorganisasjoner. Samtlige fagforeninger innen en gruppe er forpliktet til å være medlemmer av sin gruppes landsråd.
  Unntak kan gjøres for landsforeninger etter særskilte vedtak av forbundsstyre.
 5. Elever på lærlingkontrakt under utdannelse i fagområder som kommer inn under forbundets virkeområde, kan tilmeldes forbundet som medlemmer. De registreres som lærling- medlemmer.

B. Opptak av fagforeninger:

 1. Alle foreninger som godkjenner forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og de vedtak som blir gjort av disse, kan opptas i forbundet.
 2. Opprettelse av forening krever godkjenning i forbundsstyret. Ikke mer enn en forening i samme fag eller yrke i samme organisasjonsområde kan opptas i forbundet. Forbundsstyret definerer organisasjonsområdet. I enkeltstående tilfeller kan enkeltmedlemmer etter søknad opptas i annen gruppe etter forbundsstyrets vedtak.
  For å oppnå status som egen forening kreves minst 20 betalende medlemmer.
 3. Tvist om medlemskap i forbundet blir avgjort av forbundsstyret med adgang til å anke tvisten inn for Landsorganisasjonen.

§ 4. Forbundets organer

Forbundets organer er:

 1. landsmøtet
 2. forbundsstyret

§ 5. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert 4. år på sted og tid forbundsstyret fastsetter.
 2. Vilkårene for at en forening skal ha rett til representasjon på landsmøtet, er at den har stått i forbundet i minst 3 måneder før landsmøtet begynner og ellers har oppfylt sine plikter
 3. Landsmøtet består av forbundsstyret og de tilsluttede foreningenes representanter og velges etter følgende skala: 1 for hvert påbegynt100. Ved valg av representanter legges medlemstallet for det første kvartal i landsmøteåret til grunn ved beregningen. Pensjonister som er medlemmer av foreningen, regnes ikke med i medlemstallet. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandlingen av beretningene og regnskapene.
 4. Til landsmøtet innkalles landsrådenes og landsforeningenes nyvalgte ledere og kontrollkomiteen. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 5. Funksjonærenes tillitsvalgte ved forbundskontoret og fagbladets redaktør, har møterett på landsmøtet med tale- og forslagsrett i saker som angår deres arbeidsforhold.
 6. Forbundsstyrets medlemmer kan ikke velges som representanter fra sine foreninger, så lenge de har sete i styret.
 7. Valg av representanter med vararepresentanter foregår i foreningene etter at landsmøtets dagsorden er sendt ut.
 8. Valgte representanter til landsmøtet skal være forsynt med mandat underskrevet av foreningens leder. Fullmaktsskjemaene over de valgte representanter sendes forbundet til den av forbundsstyret fastsatte tid.

§ 6. Landsmøtets myndighetsområde

Landsmøtet skal:

 1. behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.
 2. velge forbundets politiske ledelse: leder, nestleder(e), opplysningssekretær og  sekretær(er). Aldersgrensen for forbundets tillitsvalgte er 63 år.
 3. velge forbundsstyret som skal bestå av lederne fra hvert landsråd og frittstående landsforeninger. I tillegg velges lederne fra Narvik fellesorganisasjon og ungdomsutvalget uten stemmerett. Frittstående landsforeninger under 100 medlemmer er representert med leder i forbundsstyret, uten stemmerett. Landsråd med mer enn 800 medlemmer velger 1 ekstra representant til forbundsstyret. For forbundsstyret velges personlige vararepresentanter. Ved sammenslutning av grupper i landsmøteperioden beholder gruppene sin representasjon fram til og med første ordinære landsmøte.
 4. velge kontrollkomite på 3 medlemmer med vararepresentanter,
 5. velge representanter med vararepresentanter til Landsorganisasjonens kongress og representantskap.
 6. foreta eventuelle endringer i vedtektene i samsvar med § 26.
 7. fastsette kontingentene som skal betales til forbundet.
 8. treffe endelig avgjørelse i saker om utelukking av medlemmer.
 9. fastsette godtgjøring for reiseutlegg, diett og tapt arbeidsfortjeneste.

Alle beslutninger knyttet til §6, avgjøres med alminnelig flertall, unntatt p.6 og p.7 som avgjøre med 2/3 flertall. I tvilstilfelle, eller når 20 representanter forlanger det, foregår avstemmingen skriftlig.

§ 7. Ekstraordinære landsmøter

 1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret når det oppstår særlig viktige eller uforutsette situasjoner. Forbundsstyret har plikt til å innkalle ekstraordinært landsmøte når 1/3 av forbundets foreninger krever det.
 2. Om tiden tillater det, velges representanter til det ekstraordinære landsmøtet på samme måte som bestemt i § 5. I motsatt fall møter de som var representanter på siste ordinære landsmøte. Forbundsstyret avgjør med bindende virkning hvilken framgangsmåte som skal nyttes.
 3. Skjer innkalling av ekstraordinært landsmøte på foranledning av forbundsstyret, kan det hvis saken haster, dispenseres fra den i § 8, punkt 3, nevnte tidsfrist.

§ 8. Forslag til landsmøtet

 1. Forslag til landsmøtet kan fremsettes av de enkelte foreninger, landsforeninger og landsråd.
 2. Hvorvidt et forslag som ikke vedkommer vedtektsendring blir å oppta på landsmøtets dagsorden, avgjøres av forbundsstyret. Landsmøtet skal gjøres kjent med forslagene.
 3. De opptatte forslag må – sammen med berammelsen av landsmøtet – gjøres kjent senest 4 uker før landsmøtet holdes. Beretning og regnskap skal være foreningene i hende innen denne frist.

§ 9. Forbundsstyrets virksomhet

 1. a) Forbundsstyret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig. Dog innkalles forbundsstyret minst 4 ganger årlig.
  b) Forbundsstyret er vedtaksfør når 2/3 av medlemmene og lederen eller nestlederen er til stede.
 2. Forbundsstyret skal nøye påse at forbundets midler forvaltes på en fullt betryggende og hensiktsmessig måte og at regnskaper og beholdning alltid er i nøye orden, liksom det har å forvisse seg om at revisorene foretar ettersyn.
 3. Forbundsstyret skal behandle alle spørsmål som angår forbundets virksomhet og for øvrig alt som kan tjene til å fremme forbundets formål.
 4. Forbundsstyret skal føre til protokolls sine og landsmøtets forhandlinger og beslutninger. Protokollen skal være tilgjengelig for representantene.
 5. Inntreffer det ledighet i en av de fastlønte tillitsvalgtes stillinger i landsmøteperioden, treffer forbundsstyret de nødvendige forføyninger inntil første landsmøte.
 6. Et mindretall i forbundsstyret har rett til å anke sak(er) inn for landsmøtet.
 7. Forbundsstyret kan innkalle personer som er nødvendig for forbundsstyrets behandling.
 8. Funksjonærenes tillitsvalgte har møterett i forbundsstyrets møter med tale- og forslagsrett i saker som angår deres arbeidsforhold. Det samme gjelder redaktør av fagbladet. Forbundsstyret innkaller til lederkonferanse minst 1 gang pr. år.

§ 10. Forbundsstyrets myndighetsområde

Forbundsstyret skal:

 1. lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak,
 2. involveres i endringer av gjøremål og antall ansatte på forbundskontoret, samt konsultere ekspertise for utredningsoppdrag.
 3. forvalte Jernbaneforbundets midler i samsvar med § 11.3, og vedta bevilgninger som ikke er fastsatt av landsmøtet.
 4. oppnevne utvalg for bevilgning av stipend og fastsette årlig bevilgning,
 5. foreta nødvendig supplering i perioden til de valg og nominasjoner som landsmøtet har foretatt.
 6. påse at medlemmene følger de retningslinjer som er truffet for forbundets virksomhet,
 7. lede lønns- og tariffrevisjoner slik at den blir i samsvar med forbundets og Landsorganisasjonens formål.
 8. bistå fagforeningene (gjennom landsrådene) ved forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.
 9. følge samfunnsutviklingen, utviklingen i arbeidsmarkedet, spesielt innenfor transportsektoren.
 10. innkalle landsmøtet og forberede de saker som skal opp til behandling der.
 11. utlikne ekstrakontingent i samsvar med § 17, punkt 5.
 12. avgjøre tvister om tolking av forbundets vedtekter
 13. fastsette de tillitsvalgtes lønninger, og godtgjøringer.
 14. foreta justeringer og endringer i forsikringsordningen.

§ 11. Forbundskontor, registrering og forvaltning

 1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
 2. Politisk ledelse bestemmer hvem som skal forplikte forbundet.
 3. Forbundets midler skal anbringes i bank, stats- kommune-, kredittforeningsobligasjoner og Jbf bank og forsikring. Dessuten kan midler nyttes til kjøp av fast eiendom, aksjer og pantobligasjoner i foretak som ligger innenfor forbundets interesseområde.
 4. Forbundsstyret må til enhver tid påse at kampfondets midler anbringes slik at de i påkommende tilfeller kan nyttes hurtig.

§ 12. Revisjon

 1. Forbundet skal hvert år avlegge regnskap. Regnskapet skal avlegges i samsvar med lov om god regnskapsskikk.
 2. Revisjon av forbundets regnskaper skal utføres av statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer valgt av LOs representantskap.
 3. Revisor skal utføre sin revisjon i samsvar med god revisjonsskikk og for øvrig i samsvar med de retningslinjer som er fastlagt i henhold til LOs vedtekter og forbundets valgte organer.
 4. I forbindelse med framlegging av årsregnskap og årsberetning ansees forbundets administrasjon, i henhold til Regnskapsloven pkt. 2.5 (undertegning), som styre, og samtlige skal undertegne årsregnskapet og årsberetningen sammen med daglig leder. I årsregnskapet vil det være tilstrekkelig å undertegne balansen.
 5. Forbundets årsregnskaper og årsberetning skal behandles og godkjennes av forbundsstyret. Forbundets administrasjon har uttale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Revisor eller den vedkommende utpeker, plikter å være tilstede for å avgi sin revisjonsberetning når årsregnskapet behandles i forbundsstyret.
 6. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt av landsmøtet. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at de følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange seg forelagt forbundets protokoller og dokumenter, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komiteen mener er nødvendig for at den skal kunne utføre sitt verv. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter. Kontrollkomiteen avgir sin beretning til de organer som behandler årsberetning og regnskap.

§ 13. Lønnskrav og tariffrevisjoner

 1. Foreningene skal fremme sine krav om endringer i lønnsregulativet, og andre krav i forbindelse med tariffrevisjonen gjennom landsrådene/landsforeningene. Landsrådene/landsforeningene samordner kravene i den utstrekning det er mulig, før disse videresendes til forbundet. Dog har en forening anledning til å fremme sine forslag direkte til forbundet. Setter forbundet fram krav om ny tariffavtale, må kravet godkjennes av LO Stat/sekretariatet i LO på forhånd.
 2. Plassoppsigelse kan foretas når LO Stat/ sekretariatet i Landsorganisasjonen har gitt godkjenning etter pkt. 1.
 3. Fører ikke forhandlinger eller mekling fram og forbundet vil sette arbeidsstans i verk, må godkjenning fra LO Stat/ sekretariatet i Landsorganisasjonen innhentes.
 4. Forbundsstyret har rett til, hvis det anses forenlig med medlemmenes interesse, å vedta at lønnskrav skal fremmes og kan i dette tilfelle også utarbeide kravet uten medvirkning fra foreningens side hvis tiden ikke tillater det.
 5. Når forslag til nye lønnsavtaler m.v. foreligger, skal forbundsstyret straks behandle og ta stilling til det. Forslaget sendes deretter til de respektive foreninger til uravstemning, ledsaget av forbundsstyrets innstilling.
 6. Ønsker noen enkelt forening eller gruppe av medlemmer samlet å si opp sine stillinger for å tvinge fram bedre lønns- og arbeidsvilkår, skal henvendelse herom skje til forbundet gjennom vedkommende forening. Forbundsstyret kan godkjenne slik oppsigelse, men denne igjen godkjennes av LO Stat/ Landsorganisasjonen. Oppsigelse av større grupper (over 1000 medlemmer) kan kun skje forbundsstyrets samtykke.
 7. Forbundsstyret har, hvor intet annet er bestemt, ledelsen av alle godkjente konflikter.
 8. Ved en godkjent arbeidsstans skal medlemmer med over 3 måneders medlemskap være berettiget til understøttelse så langt forbundets midler rekker. Forbundsstyret fastsetter satser for utbetaling, og fra hvilket tidspunkt bidraget skal gjelde.

§ 14. Avstemming over lønns- og tarifforslag

 1. Tilbud og tarifforslag skal når forbundet finner det nødvendig, legges fram for de medlemmer interessetvisten gjelder. Avstemningsresultatet skal gi et fullverdig uttrykk for viljen hos medlemmene.
 2. Har flertallet av de medlemmer interessetvisten gjelder stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet.
 3. Blir ikke vilkåret i punkt 2 oppfylt, er avstemningen ikke bindene med mindre 2/3 eller mere av de medlemmer interessetvisten gjelder, har deltatt i avstemningen.
 4. Har mindre enn 2/3 tatt del i avstemningen og vilkåret etter punkt 2 ikke er fylt, sender forbundet melding om av stemningen med innstilling til sekretariatet i Landsorganisasjonen om forslaget bør vedtas eller forkastes.
 5. Omfatter en tariffrevisjon flere forbund eller fag, og det foreligger et forslag som er tilrådd av sekretariatet og flertallet i de interesserte lands-/forbundsstyrer, kan sekretariatet gjøre vedtak om felles avstemning.

§ 15. Arbeidsstans

 1. Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger eller om lockout er varslet, velger alle fagforeninger som berøres av arbeidsstansen en streike- eller lockoutkomite. Foreningen fordeler konfliktstønaden og øver den kontroll som er nødvendig under arbeidsstansen.
 2. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av arbeidsstansen eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon. Tar medlem- mene eget arbeid, må de gi melding om det til foreningen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden bort.
 3. Arbeidsstansen kan ikke heves før foreningene som er involvert i den har uttalt seg. Foreningene kan heller ikke heve arbeidsstansen før forbundsstyrets samtykke er gitt.
 4. Bare de medlemmer interessetvisten gjelder har stemmerett i spørsmål om iverksetting, avslutning eller fortsetting av arbeidsstans.
 5. Ved alle avstemninger følges reglene i § 14 i disse vedtekter og for øvrig avstemningsregler i fagforeningens vedtekter, § 7.

§ 16. Særorganisasjoner etc.

 1. Ingen særorganisasjoner, celler, grupper eller aksjonsutvalg må dannes som har til hensikt å sette ut av funksjon de regulære opprettede og valgte instanser innen fagorganisasjonen eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonen.

§ 17. Kontingent

 1. Kontingenten til forbundets administrasjonskasse beregnes som en bestemt prosentsats av medlemmenes pensjonsgivende inntekt i Folketrygden. I tillegg beregnes premie for ulykkes-, gruppelivs- og advokatforsikring.
 2. Landsmøtet fastsetter retningslinjer for kontingent. Dagens kontingent er 0,85 %. Kontingenten trekkes månedlig, maksimal sats er 5G (folketrygdens grunnbeløp). Premien for ulykkes-, gruppelivs- og advokatforsikring er kr. 75 pr. mnd. I landsmøteperioden gis forbundsstyret fullmakt i samarbeid med kontrollkomitéen til å justere kontingenten og forsikringspremien.
 3. Ekstraordinær kontingent kan, om nødvendig, utskrives av landsmøtet eller forbundsstyret.
 4. Pensjonister fortsetter som medlemmer, men er fritatt for kontingent til forbundet. Disse medlemmene har ikke stemmerett i forbundet og avdelingene. De blir fortsatt å føre i avdelingenes og forbundets kartotek. Pensjonister tilbys fagbladabonnement. Medlemmer som mottar pensjon, men fortsatt er i arbeid i NJFs organisasjonsområde, er definert som aktive medlemmer og betaler kontingent.
 5. Lærlingemedlemmer har i læretiden en kontingent på kr. 125 iberegnet forsikringsordning.
 6. Heltidsstudenter har i studietiden en kontingent på kr. 125 iberegnet forsikringsordning.

§ 18. Kontingentens innbetaling

 1. Alle medlemmer er pliktig til å betale kontingent gjennom trekk i lønn.
   Kontingent og forsikring trekkes av arbeidsgiver. Kontingent og forsikring overføres fra arbeidsgiver til Jernbaneforbundet månedlig. Forbundsstyret kan i landsmøteperioden vedta andre regler for innbetaling av kontingent.
 2. Fritatt for kontingent til forbund (premie til forsikringsordningen unntatt) er følgende medlemmer dersom de ikke oppebærer lønn: Under arbeidsledighet, militærtjeneste, omsorgspermisjon, sykdom og permisjon for videre utdannelse.
 3. Medlemmer som under konflikt (streik) mottar bidrag av forbundets midler, er fritatt for kontingent (premie til forsikringsordningen er unntatt).

§ 19. Overføring av medlemskap

 1. Medlemmer kan overføres fra fagforening innen forbundet til en annen og fra et forbund innen Landsorganisasjonen til et annet. I slike tilfeller må medlemmer fylle vilkårene for overføring i Landsorganisasjonens vedtekter.
 2. Overføring av medlemmer fra en fagforening til en annen innen samme forbund skjer på den måten at foreningens leder eller kasserer gir bekreftelse på at medlemmer har oppfylt sine plikter. I tilfellet medlemmet skal overføres til annet forbund, skal medlemsbeviset innsendes til forbundet som foretar overføringen.
 3. Ved overføring får medlemmet straks alle rettigheter i det nye forbund i forhold til sitt medlemskap i tidligere forbund.
 4. Overføring skal finne sted innen 2 måneder etter at med lemmet har tatt arbeid innenfor et annet forbunds virkeområde.

§ 20. Kampfondet

 1. Forbundet har plikt på seg til å opparbeide et kampfond som svarer til minst kr. 3000.- pr. forbundsmedlem. Forbundsstyret skal i forbindelse med den foreløpige desisjon av forbundets regnskap for det enkelte år, jfr. § 12, pkt. 3, fatte vedtak om i hvilken utstrekning eventuelt overskudd skal tilføres fondet.
 2. Kampfondets midler skal plasseres slik at de hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det.

§ 21. Uravstemning

 1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker.
 2. Avstemningen kan holdes blant alle fagforeninger eller blant bestemte fagforeninger som saken gjelder.
 3. Avstemningen skal være hemmelig, avholdes elektronisk og ordnes slik at alle medlemmer kan avgi stemme.
 4. Saken blir avgjort ved alminnelig flertall.

§ 22. Utelukking av foreninger og enkeltmedlemmer

Fagforeninger som setter seg ut over forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter eller vedtak, kan utelukkes fra medlemskap etter vedtak av forbundsstyret. Slikt vedtak kan innen 1 måned etter at foreningen har fått skriftlig melding om det, ankes til landsmøtet uten at klagen har oppsettende virkning. Enkeltmedlemmer kan utelukkes etter vedtak av forbundsstyret. Slikt vedtak kan innen 1 måned etter at medlemmet har fått «skriftlig melding» om det, ankes til landsmøtet – uten at klagen har oppsettende virkning.

§ 23. Oppløsning av fagforening

 1. Om en fagforening oppløses, tilfaller alltid foreningens aktiva forbundskassen, hvis ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.
 2. Lokale organisasjonsledd kan opprette stiftelser, selskaper el. når stiftelsen/selskapets vedtekter er forhåndsgodkjent av forbundsstyret. Vedtektene skal ha bestemmelse om oppløsning(opphevelse) og hvordan stiftelsen/selskapets midler i tilfelle skal fordeles. Midlene skal tilfalle forbundet eller forbundets ”rettsetterfølger”(ved en eventuell fremtidig sammenslåing)
 3. Ved virksomhetsoverdragelse, hvor andre LO-forbund overtar tariffområdet, skal det føres forhandlinger mellom foreningen som er utsatt for dette og forbundets administrasjon, om foreningens aktiva. En slik avtale må godkjennes av forbundsstyret.

§ 24. Suspensjon fra tillitsverv og avskjedigelse av funksjonærer

 1. Tillitsvalgte i forbundet kan suspenderes fra sine tillitsverv av forbundsstyret. Suspensjonen kan skje med tap av eller bibeholdelse av lønn. Vedtaket om suspensjon må legges fram for landsmøtet til endelig avgjørelse. Den suspenderte har i slike tilfelle talerett på landsmøtet.
 2. Funksjonærer kan sies opp av forbundsstyret med de frister som er avtalt. De kan avskjediges av forbundsstyret hvis det mener å ha rettslig grunnlag for det.
 3. I tilfelle av suspensjon eller avskjed har forbundsstyret alltid fullmakt til å treffe midlertidig ordning med tilsetting av ny tillitsvalgt eller tilsatt inntil saken er endelig avgjort.

§ 25. Tolking av vedtektene

Tolking av disse vedtekter og tvist om hvordan de skal forståes kan ikke prøves ved de sivile domstoler.

De blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene.

§ 26. Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ingen endringer kan dog vedtas uten at de først har vært lagt fram for forbundsstyret som utreder og legger fram sin innstilling.

 

Normalvedtekter for fagforeninger/ frittstående landsforeninger

§ 1. Oppgaver

Fagforeningen har som oppgave:

 1. å arbeide for det formål og etter de retningslinjer og synspunkter som går fram av vedtektene for Norsk Jernbane forbund og av vedtektene Landsorganisasjonen i Norge,
 2. å søke å organisere alle lønnstakere som kommer inn under foreningens organisasjonsområde,
 3. å vareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen,
 4. å påse at det blir valgt stedstillitsvalgt etter Hovedavtalen, dannet klubbstyre i henhold til normalvedtekter for klubber, og gruppestyre hvor det anses nødvendig.
 5. å behandle spørsmål om medlemskap, overføring eller ute lukking av medlemmer, jfr. Norsk Jernbaneforbunds vedtekter,
 6. å utbetale stønad under godkjent streik eller lockout i henhold til Norsk Jernbaneforbunds vedtekter § 13, punkt 9.
 7. å bistå medlemmene eller deres etterlatte ved utbetaling av forsikrings- og stønadsordninger,
 8. å slutte seg til det faglige utvalg i området i samsvar med vedtektene for de faglige organisasjoner.
 9. å virke for fremme av opplysningsarbeid blant medlemmene,
 10. å behandle og utføre andre oppdrag som blir gitt av forbundet, landsråd og LOs lokalavdeling.
 11. Landsforeningene skal i tillegg:
  a. opprettholde landforbindelse mellom tjenestegreners organiserte lønnstakere ved opplysninger av tjenstlig art som måtte ha betydning for gruppen.
  b. samordne de krav medlemmene fremmer i forbindelse med tariffrevisjoner og andre saker som er av felles karakter for vedkommende gruppe.
  c. bistå forbundsstyret med råd og utredninger i saker som blir oversendt landsforeningen eller som landsforeningen selv tar opp.

Ved forhandlinger med den enkelte arbeidsgiver og LO innkalles landsforeningens leder for å tiltre forbundets forhandlingsutvalg. Forbundets administrasjon delegerer forhandlingsrett til landsforeningen når det gjelder saker som berører egen gruppe.

§ 2. Medlemskap

 1. Med de unntak som er nevnt i forbundets vedtekter § 3, pkt. 2, kan alle lønnstakere som godtgjør at de har arbeid i en av de arbeidsgrener som hører inn under foreningens organisasjonsområde, bli medlem av foreningen. Blir de opptatt, er de dermed medlemmer av forbundet.
 2. Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmet godtar foreningens, forbundets, og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak i samsvar med disse.
 3. Gis uriktige opplysninger eller unnlates å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt inn som medlem og på den måten villeder foreningen, kan medlemskapet bli omgjort uten at en har krav på å få tilbake kontingent og forsikringspremie som er betalt. Før omgjøring av slikt medlemskap skjer må vedkommende få anledning til å forklare seg.
 4. Blir det strid om et medlem har rett til å bli tatt opp eller bli stående i foreningen, treffer medlemsmøtet av gjørelse i saken. Avgjørelsen kan påklages til forbundet.
 5. Streike- eller blokadebrytere kan under ingen omstendighet bli medlem før vedkommende har ordnet sitt mellomværende med det forbund som saken hører inn under.

§ 3. Medlemskontingent

 1. Foreningen fastsetter selv kontingenten sin. Enhver endring av kontingenten skal godkjennes av forbundsstyret. For øvrig jfr. §§ 17 og 18 i forbundets vedtekter.
 2. Alle medlemmer må betale kontingent for hver kalendermåned og sørge for eventuelt fritak (se forbundets vedtekter § 17, pkt. 6).
 3. Kontingenten og forsikring innbetales månedlig av arbeidsgiver til Jernbaneforbundet. Ethvert medlem er forpliktet til å påse at kontingenten trekkes/betales. Medlemmer som resterer for mer enn 3 måneders kontingent, gis varsel mot kvittering og kan deretter strykes av medlemsfortegnelsen. Oppnådde rettigheter bortfaller hermed. Ved fornyet medlemskap regnes vedkommende som nytt medlem. For foreninger som har sesongarbeidere, er det egne regler for innbetaling av kontingent.

§ 4. Årsmøte og medlemsmøter

 1. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av ………. Årsmøtet blir å kunngjøre med minst ………. ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være inn sendt til styret ………… uker(dager) før årsmøtet.
  Beretning og regnskap behandles på årsmøtet. Andre saker enn de som er oppført på dagsordenen kan ikke behandles på årsmøtet.
 2. a) På årsmøtet velges: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Funksjonstiden er inntil 2 år. Fastsettes av den enkelte fagforenings årsmøte. Hvor fagforeningene bygger på samarbeidende klubber, jfr. § 1, punkt 4, er klubblederne medlemmer av for eningens styre.
  b) Fagrevisor oppnevnes etter forbundets retningslinjer.
  c) Andre nødvendige valg.
 3. For å bli valgt må en ha alminnelig flertall. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de 2 som har fått flest stemmer.
 4. Et medlem har plikt til å påta seg tillitsverv som foreningen pålegger det, dog kan medlemmet frasi seg gjenvalg for så lang tid som medlemmet har fungert som tillitsvalgt.
 5. Medlemmer som ønsker saker tatt opp i foreningsmøte skal sende forslag om det til styret. Forslag som ikke er kommet inn ……… dager før medlemsmøtet holdes, kan ikke forlanges behandlet før på det etterfølgende møte.
 6. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller når minst 25 prosent av medlemmene forlanger det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøte kan bare behandles de saker som har vært foranledning til innkallingen. Slikt årsmøte kan innkalles med ………… dagers varsel.
 7. A. Medlemsmøtet holdes så ofte styret gjør vedtak om det, likevel minst fire ganger pr. år. Dagsorden bestemmes av styret og skal kunngjøres på forhånd. Forslag som er kommet inn fra medlemmer i samsvar med pkt. 5 i denne paragraf, skal føres opp på dagsordenen. Med medlemsmøter forstås møter for alle medlemmer i foreningen, møter med medlemmer som omhandler bare en enhet, eventuelle arbeidsplassmøter. Etter søknad fra enkeltforening, kan forbundsstyret vedta utprøving av representantskapsordninger som supplement/erstatning for medlemsmøter i foreningen.
  B. Frittstående Landsforeninger kan velge å erstatte medlemsmøter med representantskapsmøter, men ikke årsmøtet.
 8. På ordinært og ekstraordinært årsmøte samt medlemsmøter blir alle saker med unntak av dem som etter vedtektene krever absolutt flertall, avgjort ved alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er fremlegget forkastet.

§ 5. Styret

 1. Fagforeningens styre skal bestå av …… medlemmer med …… vararepresentanter. Opplysningssekretæren og ungdomsansvarlig (fortrinnsvis under 35 år) skal være medlem av styret.
 2. Styret leder foreningen i samsvar med gjeldende vedtekter og fattede vedtak.
 3. Foreningens leder har den daglige ledelse av foreningen.
 4. Nestleder skal fungere som leder dersom lederen har for fall.
 5. Sekretæren fører møteprotokoll og besørger korrespondanse i samråd med lederen.
 6. Kassereren fører regnskapene for foreningen etter regler som er fastsatt av forbundet og holder kartoteket à jour.
 7. Styret er vedtaksfør når minst leder/nestleder og 2/3 av medlemmene er til stede. Er det stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
 8. Styret har til enhver tid rett til å kreve lagt fram for seg regnskapene. Forbundet kan videre kreve at regnskapene gjennomgås av tilsynsrevisor etter samråd med Landsorganisasjonens revisjonskontor.

§ 6. Tariffkrav – tariffrevisjoner

 1. Fagforeningen kan ikke overfor arbeidsgiverne fremme krav om ny tariffavtale, opprette eller si opp tariffavtale.
 2. Vil en fagforening fremme krav om endringer i lønns- og arbeidsvilkår, skal saken først forberedes av foreningen. Hvoretter forslag sendes til landsrådet. Dog har en forening anledning til å fremme sine forslag direkte til for bundet.
 3. Fagforeningen kan aldri på egen hånd gå til plassoppsigelse.
 4. Fagforeningen kan aldri på egen hånd iverksette arbeidsstans.

§ 7. Avstemningsregler

 1. Ved avstemning over ny tariffavtale foregår avstemmingen elektronisk. Forbundet sentralt organiserer avstemmingen.
 2. Forbundet sentralt foretar opptellingen og fører resultatet inn i protokoll. Resultatet må ikke i noen form offentliggjøres før forbundet har gjort vedtak om det.
 3. Alle medlemmer har rett og plikt til å delta i avstemningen om ny tariffavtale.
 4. For øvrig gjelder § 14 i forbundets vedtekter.
 5. Blir det tvist mellom en forening og forbundet om bruken av avstemningsreglene avgjør Landsorganisasjonens sekretariat tvisten. Unntak herfra er bestemmelsen i pkt. 4, 2. setning i denne paragraf.

§ 8. Arbeidsstans

 1. Om NJF har å iverksette arbeidsstans eller en lockout er varslet, velger alle fagforeninger som berøres av arbeidsstansen en streike- eller lockoutkomite. Foreningen fordeler konfliktstønad og øver den kontroll som er nødvendig under arbeidsstansen.
 2. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av stansen eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon. Den som gjør det, er blokade- eller streikebryter. Melding om det sendes straks til forbundet.
 3. Forbundsstyret treffer avgjørelse i hvert enkelt tilfelle om navnene på streike- eller blokadebrytere skal offentliggjøres.
 4. Tar medlemmene eget arbeid, må de gi melding om det til foreningen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden bort.
 5. Ingen organisert arbeider må søke arbeid etter endt lovlig streik eller lockout før alle medlemmene som var med i arbeidsstansen har fått igjen arbeidet sitt. Den som tar arbeid i strid med dette, rammes av bestemmelsen i pkt. 2 i denne paragraf, om ikke forbundsstyret finner grunn til å gjøre unntak.
 6. Arbeidsstansen kan ikke heves før foreningene som er involvert i den har uttalt seg. Foreningene kan heller ikke heve arbeidsstansen før forbundsstyrets samtykke er gitt.
 7. Bare de medlemmer interessetvisten gjelder har stemmerett i spørsmål om iverksetting, avslutning eller fortsetting av arbeidsstans.
 8. Ved alle avstemninger følges reglene i § 7 i disse vedtekter og for øvrig avstemningsreglene i forbundets vedtekter i § 14.

§ 9. Foreningens plikter overfor forbundet og Landsorganisasjonen

 1. Foreningens vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter, formål eller lovlige vedtak.
 2. Ingen særorganisasjoner, celler, grupper eller aksjonsutvalg, som har til hensikt å sette ut av funksjon de regulært opprettede og valgte instanser innen fagorganisasjonen, eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonens må dannes.

§ 10. Utelukking av medlemmer

 1. Om noen har opptrådt som streike- eller blokadebrytere skal de utelukkes som medlem av foreningen.
 2. Medlem som handler i strid med forbundets eller Landsorganisasjonens vedtekter, kan utelukkes etter vedtak i medlemsmøte.
 3. Medlemmer som handler uhederlig eller ukollegialt kan utelukkes etter vedtak i medlemsmøte med 2/3 flertall.
 4. Slik sak som nevnt i pkt. 1, 2 og 3 skal stå på dagsordenen og styret har plikt til å varsle vedkommende slik at han kan være til stede på møtet og forsvare seg.
 5. Den som blir utelukket etter bestemmelsene i denne paragraf, kan klage til forbundsstyret, som avgjør saken. Slik klage må være kommet inn til forbundet innen 2 måneder etter at vedtaket er gjort i foreningen. Forbundsstyrets avgjørelse kan av vedkommende medlem eller av foreningen ankes inn for etterfølgende landsmøte til endelig avgjørelse. Slik klage har ikke oppsettende virkning.
 6. Utelukkelse av medlemskap fører alltid med seg at medlemmet mister alle tillitsverv i fagbevegelsen og kan heller ikke delta i fagforeningsmøter.

§ 11. Suspensjon fra tillitsverv, og avskjedigelse av funksjonærer

 1. Såfremt et medlem av styret gjør seg skyldig i straffbar eller ukollegial handling, kan styret med alminnelig flertall suspendere vedkommende fra tillitsvervet. Slik suspensjon skal straks innberettes til forbundet.
 2. Saken forelegges innen høyst 1 måned for medlemsmøte til avgjørelse. Til dette møte skal den suspenderte innkalles og gis høve til å forsvare seg.
 3. Foreningens medlemsmøte som godkjenner slik suspensjon, kan imidlertid pålegge en annen av styrets medlemmer å utføre de plikter som pålå den suspenderte. Den suspenderte kan innen en måned anke avgjørelsen inn for forbundsstyret. Forbundsstyrets avgjørelse av saken er endelig.
 4. Blir suspensjonen stadfestet av forbundsstyret, velger etterfølgende medlemsmøte ny tillitsvalgt i stedet for den suspenderte.
 5. Har den suspenderte lønn som tillitsvalgt, kan suspensjonen skje med eller uten bibehold av lønnen.
 6. Når suspensjonssaken er endelig avgjort, kan foreningen ta opp spørsmålet om utelukking av den suspenderte.
 7. Funksjonærer i foreningen kan sies opp av styret med de frister som er fastsatt. De kan avskjediges av styret om det mener å ha rettslig grunnlag for det.

§ 12. Oppløsning av foreningen

 1. Foreningen kan ikke oppløses uten forbundsstyrets godkjenning.
 2. Om fagforeningen oppløses, tilfaller alltid foreningens aktiva forbundskassen.

§ 13. Tolking av vedtektene

Tolking av disse vedtekter og tvist om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstoler.

De blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene.

§ 14. Særvedtekter

Om foreningen finner det nødvendig, har den rett til å gjøre vedtak om tillegg til disse vedtekter for sin lokale virksomhet. De skal legges fram for forbundsstyret og godkjennes av det.

§ 15. Endring i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Vedtekter for bevilgning av stipend

§ 1. Formål

Stipend kan bevilges til aktive medlemmer som har vært medlem av forbundet i 2 år. Stipend bevilges til aktive medlemmer som ønsker å sette seg inn i andre lands jernbaneorganisasjoners virkefelt og arbeidsmåter.

Stipend kan også bevilges for å sette seg inn i andre organisasjoners arbeid, fag- og yrkesforhold i inn- og utland.

§ 2. Midler

Stipend bevilges av utvalget etter forbundsstyrets fastsatte årlige bevilgning.

§ 3. Stipendutvalg

Stipendutvalget er forbundets leder og 2 medlemmer valgt av og blant forbundsstyret, forbundets vedtekter § 10, pkt. 4.

Korrespondansen føres av utvalget. Utvalgets leder innkaller til møter. Utvalget kunngjør og utdeler stipendier.

Årlig melding fra utvalget gjennomgås av kontrollkomiteen og legges fram for forbundsstyret og for landsmøtet. Tvister som måtte oppstå innen utvalget, kan av den dissenterende forlanges forelagt forbundsstyret som treffer bindende avgjørelse.

§ 4. Tildeling av stipend

Adgang til å søke om stipend og fristen for søknadens innlevering kunngjøres av utvalget i forbundets fagblad og i rundskriv til foreningene og landsrådene. De som søker stipend, må oppgi formålet for studiet. På grunnlag av de opplysninger som er gitt i søknaden, fastsetter utvalget stipendienes størrelse. Antall stipend avgjøres av utvalget. Stipendiaten plikter å avgi til utvalget en skriftlig beretning om studiet, og å konferere med «fagbladets» redaktør om et vederlagsfritt bidrag til bladet.

§ 5. Endring av vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan kun foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Normalvedtekter for klubber

§ 1.

Innenfor den enkelte fagforenings organisasjonsområde kan det dannes lokale klubber. Klubbene tilhører foreningens arbeids- og ansvarsområde, og er underlagt organisasjonsmessige vedtak fattet av foreningens besluttende organer.

Lokalt kan det også dannes grupper (stedstillitsvalgte) etter foreningens egne regler og bestemmelse i Hovedavtalen. Jfr. § 1, pkt. 4 Normalvedtekter for fagforeninger.

§ 2.

Klubber og de tillitsvalgtes oppgave er:

 1. Å ivareta medlemmenes, fagforeningens og forbundets interesser på arbeidsplassen overfor den lokale ledelse.
 2. Å behandle alle saker som blir brakt fram for klubbstyre fra de enkelte medlemmer, og fra fagforeningen.
 3. a) Å forberede krav om endringer i lønns- og arbeidsvilkår som fremmes gjennom foreningen.
  b) Saker som ikke løses lokalt skal fremmes videre til foreningen.
 4. å søke å organisere alle lønnstakere som kommer inn under klubbens organisasjonsområde. Påse at endringer i medlem skap meldes til foreningen.
 5. Å fremme opplysningsvirksomhet blant medlemmene i samarbeid med foreningen.
 6. Å bistå foreningen i representasjon til samarbeidende organisasjoner
 7. Klubbleder er informasjonsansvarlig ovenfor medlemmer og foreningen.

§ 3. Årsmøter, styremøter og medlemsmøter.

 1. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av ………. Årsmøtet blir å kunngjøre med minst ………. ukers varsel.
  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til klubben senest……….uker (dager) før årsmøtet.
  Årsrapporten behandles på årsmøtet. Andre saker enn de som er oppført på dagsordenen kan ikke behandles på årsmøtet.
 2. a) På årsmøtet velges: Leder, nestleder og sekretær.
  b) Andre nødvendige valg.
  c) Den vedtatte årsrapporten og melding om foretatte valg sendes til foreningen.
 3. Et medlem har plikt til å påta seg tillitsverv som klubben pålegger det, dog kan medlemmet frasi seg gjenvalg for så lang tid som medlemmet har fungert som tillitsvalgt.
 4. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når klubbstyret eller når minst 25 prosent av medlemmene forlanger det. Foreningen kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøte kan bare behandles de saker som har vært foranledning til innkallingen. Slike årsmøter kan innkalles med ………… dagers varsel.
 5. Medlemsmøtet holdes så ofte klubbstyret bestemmer. Dagsorden bestemmes av styret og kunngjøres på forhånd.
 6. Styremøter holdes så ofte lederen eller klubbstyret selv finner det nødvendig. Styret leder klubben i samsvar med gjeldende vedtekter og fattede vedtak.
 7. Det føres protokoll fra årsmøtet, medlemsmøter og styremøter som skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer. Disse protokoller skal foreningen når som helst ha adgang til å gjøre seg kjent med.

§ 4. Oppløsning av klubben

Klubben kan ikke oppløses uten foreningens godkjenning. Om klubben oppløses, tilfaller klubbens samlede aktiva foreningen.

§ 5. Vedtektenes gyldighetsområde

Der hvor intet er nevnt i disse vedtekter, gjelder forbundets og foreningens vedtekter.

§ 6. Endring i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Statutter for Norsk Jernbaneforbundets Solidaritetsfond

Gjelder fra 1. april 1985.

§ 1. Formål

Solidaritetsfondets formål er å yte direkte bidrag til humanitære og faglige organisasjoner, samt til frigjøringsbevegelser som kjemper for faglig demokrati og menneskerettigheter. Bevilgninger kan også gis i samband med Arbeiderbevegelsens Internasjonale Støttekomite (AIS). Oppstår plutselig behov for øyeblikkelig bevilgning, har forbundets administrasjon fullmakt til å bevilge nødvendig beløp pr. sak.

§ 2. Kontingent

Solidaritetsfondet tilføres hver måned et beløp på kr. 1,- fra hvert medlem. Beløpet trekkes gjennom fagforeningskontingenten og går direkte og uavkortet til fondet. Betaling av kontingent opphører når medlemmet slutter i aktiv tjeneste, dog tidligst ved fylte 65 år.

§ 3. Administrasjon

Solidaritetsfondet administreres av forbundsstyret. Fondets midler kan bare disponeres i samsvar med bestemmelsene i § 1 i disse statutter.

§ 4. Regnskap, revisjon

Revisjon, desisjon og regnskapsavleggelse skjer i samsvar med bestemmelsene i forbundets vedtekter, § 12. Fondets formue plasseres som bankinnskudd i godkjent bank.

§ 5. Endringer i statuttene

Forbundsstyret fastsetter Solidaritetsfondets statutter og foretar nødvendige endringer i disse. Unntatt fra dette er kontingentens størrelse som fastsettes av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 6. Oppløsning av fondet

Oppløsning av Solidaritetsfondet kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer etter at forslag om dette har vært behandlet av forbundets foreninger. Blir det vedtatt å oppløse Solidaritetsfondet, skal fondets midler tilfalle Administrasjonskassen.

 

Normalvedtekter for Landsrådene

§ 1. Landsrådene

Landsrådene er en veiledende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. Ingen forening kan opptas i landsrådet uten å være tilsluttet Norsk Jernbaneforbund.

§ 2. Formål

Landsrådets oppgave er overensstemmende med nåværende forbunds og underavdelingenes vedtekter å fremme medlemmenes økonomiske, tjenstlige og sosiale interesser ved

 1. å opprettholde landforbindelse mellom tjenestegreners organiserte lønnstakere ved opplysninger av tjenstlig art som måtte ha betydning for gruppen.
 2. å samordne de krav foreningene fremmer i forbindelse med tariffrevisjoner og andre saker som er av felles karakter for vedkommende gruppe.
 3. å bistå forbundsstyret med råd og utredninger i saker som blir oversendt landsrådet eller som landsrådet selv tar opp.

Ved forhandlinger med den enkelte arbeidsgiver og LO innen landsrådets fagområde innkalles hovedtillitsvalgte i den respektive bedriften for å tiltre forbundets forhandlingsutvalg. Forbundets administrasjon delegerer forhandlingsrett til landsrådene når det gjelder saker som berører egen gruppe.

§ 3. Kontingent

 1. Landsrådet fastsetter selv kontingenten sin, så langt det holder seg til det som er sagt i forbundets vedtekter §§ 17 og 18.
 2. Kontingenten innbetales til den tid som fastsettes av rådet.
 3. Diett og honorarer fastsettes av rådet. Utgifter til representasjon i møtene fastsettes av landsrådet.
 4. Enhver endring av kontingenten skal godkjennes av forbundsstyret.

§ 4. Landsrådets ledelse

Landsrådet ledes av et råd og et arbeidsutvalg. Rådet sammensettes av arbeidsutvalget og de til enhver tid ledere i foreningene. Foreningens nestleder er vararepresentant. Kan ikke lederen eller nestlederen møte, velges en fra foreningens styre. Faggruppens stedstillitsvalgt i Narvik innkalles og har stemmerett i landsrådet. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær. Det velges 3 vararepresentanter for arbeidsutvalget. Valgbar til arbeidsutvalget er ethvert medlem av de tilsluttede foreninger.

§ 5. Rådet – arbeidsutvalget

 1. Ordinært rådsmøte avholdes før forbundets ordinære landsmøte. Til dette møtet innkalles også de til forbundets landsmøte valgte representanter. Samtlige representanter har stemmerett.
 2. Det ordinære rådsmøte behandler landsrådets beretninger og regnskap, foretar valg av arbeidsutvalget med vararepresentanter. Oppnevne representant til landsmøtets valgkomite snarest og senest 14 dager før landsmøtets begynnelse, etter at valg av delegater har funnet sted i foreningene. Fagrevisor oppnevnes etter forbundets retningslinjer. Møtet velger dirigent til å lede forhandlingene samt sekretær til å føre møtets protokoll.
  Arbeidsutvalget har ikke stemmerett når det gjelder godkjennelse av beretning og regnskap. Det nyvalgte arbeidsutvalg trer i funksjon umiddelbart etter det ordinære rådsmøte.
 3. Resultatet av valgene skal straks meddeles forbundet.
 4. I landsmøteperioden møtes rådet når arbeidsutvalget eller minst 2 foreninger finner det påkrevd. Møtene ledes av arbeidsutvalgets leder for så vidt ikke rådet bestemmer noe annet.
 5. Arbeidsutvalgets funksjonstid er 4 år. Det møtes så ofte lederen finner det påkrevd eller når et av de øvrige utvalgsmedlemmer forlanger det. Leder og sekretær fører i fellesskap landsrådets korrespondanse. Sekretæren er også landsrådets kasserer og fører dets regn skaper. Rådet har til enhver tid adgang til bøkene. Beretning og regnskap for landsmøteperioden sendes de tilsluttede foreninger og Norsk Jernbaneforbund. Ved hvert kalenderårs begynnelse framlegger kasserer for de tilsluttede foreninger i rådet regnskapet for det forløpne år. Fagrevisorene foretar revisjon av regnskapet så ofte det ansees nødvendig. Til hvert ordinært landsmøte skal regnskapet foreligge i revidert stand.

§ 6. Endring av vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas av forbundets landsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 7. Oppløsning

Oppløsning av landsrådet kan bare finne sted etter beslutning av forbundets landsmøte. Landsrådets arkiv og eiendeler blir i så tilfelle å overlevere forbundet.

 

NORSK JERNBANEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), LO Stat, Internasjonal Transportarbeiderfederasjon (ITF), Europeisk Transportarbeiderføderasjon og Nordisk Transportarbeiderfederasjon (NTF)