1. Innledning

Skolering, opplysning og verving har i løpet av siste Landsmøteperiode vært et prioritert område for Norsk Jernbaneforbund. Dette er områder som krever kontinuerlig innsats fra hele organisasjonen. Medlemmene er det viktigste for oss, og vi ønsker derfor å ha et ekstra fokus på: Medlemsverving, medlemspleie, kompetanseheving og kompetansevedlikehold.

I Norsk Jernbaneforbund sitt Prinsipprogram 2016-2020 står det:

«Bevisst skolering og vedlikehold av kunnskap er det viktigste virkemiddel et fagforbund har i arbeidet for å tjene medlemmenes rettigheter i videste forstand. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen. Norsk Jernbaneforbund vil derfor aktivt gå ut og tilby sine medlemmer grunnleggende skolering i gjeldende regelverk og avtaler. Forbundet vil i samarbeid med alle sine organisasjonsledd være en pådriver for at tillitsvalgte til enhver tid skal ha den nødvendige kompetanse til å møte de utfordringer forbundet står overfor. Et medlem som har skaffet seg gode kunnskaper gjennom skolering, kan være en god kunnskapsformidler blant sine kolleger og være et godt supplement til tillitsvalgtapparatet».

Det er viktig for Forbundet at skolerings- og opplysningsvirksomheten fører til faglig aktivitet med skolerte tillitsvalgte og medlemmer, faglig som politisk, blant annet ved bruk av ulike kurs som virkemidler.

Forbundet ønsker en høy kursaktivitet i alle ledd, lokalt som sentralt. Det er opptatt av verving og rekruttering av nye medlemmer i alle bedrifter, både innenfor jernbanesektoren og bussvirksomheten. Derfor bør det legges vekt på tverrfaglige samlinger med kursing, og god informasjon til nye medlemmer i alle foreninger.

Dette vil bidra til visjonen vår om «Best sammen!».

 

2. Utfordringer

For å nå målet om økt kursaktivitet i alle ledd, kontinuerlig fokus på verving og å skape engasjement blant medlemmene, belyses enkelte utfordringer i punktene nedenfor.

2.1 Invitasjon og innkalling

For å nå ut til flest mulig, bør antall ledd begrenses. Det kan være en utfordring at invitasjoner fra Forbundet blir liggende i den enkelte forenings mailboks. Forbundet kan med fordel sende ut direkte til alle medlemmer, gjerne i form av en kurskatalog og påminnelse om det enkelte kurs.

2.2 Kurstilbud

Kursingen i dag har tilbud rettet mot enkelte grupper, som Kvinnenettverkskurs, Kassererkurs, Ungdomskurs o.l. Forbundsskolen er rettet mot de som er i et styre, eller som allerede har en rolle.
For økt aktivitet blant alle medlemmer, og ikke kun tillitsvalgte, bør det tilbys former for kompetanseheving for samtlige medlemmer.

2.3 Rammer for kurs

Det kan være en utfordring for arbeidsgiver og den enkelte som arbeidstaker, ikke minst i forhold til deres familieliv, med kurs som går sammenhengene over lengre tid. Videre er det et faktum at læring som gjøres over tid, og kurs som deles opp, gjerne med innslag av praktiske oppgaver i mellomperioder, vil gi bedre læringsutbytte for den enkelte.
At Forbundet har medlemmer over det langstrakte land må også hensyntas. Det vil være praktisk for den enkelte at kurs med deltakere utenfor kursstedet starter til lunsj og avsluttes til lunsj slik at det er rom for reising på kursdagen.

2.4 Digital læring

E-læring er et godt verktøy, ofte i tillegg til og ikke nødvendigvis i istedenfor, tradisjonell undervisning. I lys av pandemien har vi erfart at dette er et meget nyttig verktøy for å kunne fortsette med deler av kursing og kompetanseheving digitalt.
Å støtte undervisningen på e-læring vil også bidra til å spare instruktørressurser. Bruken av sosiale medier for å nå ut til medlemmene, spesielt de yngre, må vurderes.

2.5 Vervearbeidet

Det er i de siste årene gjort et godt stykke arbeid i Forbundet på vervefronten. Utfordringen blir å holde trykket oppe og at hele forbundet, horisontalt og vertikalt, tar sitt ansvar for fortsatt vekst. Det må legges til rette for aktiviteter og prosjekter, sentralt og lokalt, med verving som fokusområde.

2.6 Instruktørressurser

Det er helt klart en utfordring for Forbundets satsing på kursing og skolering, at det er svært begrenset med instruktørressurser. Rekruttering av instruktører vil være en helt kritisk suksessfaktor for Forbundet videre. Den må derfor gjøres gjennom en nøysom prosess. Det kreves en del evner og holdninger som gjør at formidlingsevnen blir god. Etableringen av et studieråd som kan ta ansvaret for å skape et levende læringsmiljø med faglig tyngde og gode pedagogiske evner, vil antas å hjelpe.

 

3. Forslag til perioden 2021-2024

3.1 Skolering

Vi må sørge for en skolering som bidrar til at våre tillitsvalgte fremstår som en seriøs og profesjonell part overfor våre arbeidsgivere. Det er viktig at våre tillitsvalgte blir satt i stand til å sette sitt preg på bedriftene og er gode samfunnsdebattanter.

Vi skal ha gode og aktuelle kurstilbud til våre medlemmer. Disse må kunne gjennomføres som både fysiske og digitale kurs.

Det er stor nytteverdi av å kombinere kurs med å danne nettverk på tvers av foreningene i forbundet, sosialisere etter endt kursdag og legge til rette for en mere uformell erfaringsutveksling, som gjerne kommer naturlig om deltakerne får være sammen over tid. Eksempelvis en løsning med lunsj-lunsj over to samlinger, i kombinasjon med noe egenstudie/oppgaver i mellomtiden.

Følgende kursmodell kan være en måte å gjøre dette på:

Det bør vurderes bruk av korte kveldskurs hvis det gjelder konkrete temaer som ikke omfattes av Hovedavtalen.

Det må tilrettelegges for gode evalueringsrutiner for å oppnå en best mulig kvalitet på kursene. En god måte kan være en evaluering umiddelbart etter kursets avslutning, og en evaluering noen måneder etterpå.

Det må utarbeides gode rutiner for attraktive metoder for å invitere til kurs, gjerne mer visuelle måter. For mange er det en høy terskel for å melde seg på kurs. Det bør vurderes å legge til rette for påmelding og oppfølging gjennom en digital portal.

3.2 Kurstilbud

Toppskolering

LO skolen, Arbeidsrett, Arbeidsmiljøskolen, Arbeidsmiljø i endring, Miljøarbeid i bedrift og samfunn, Genèveskolen, Veilederkurs, Yorkshireskolen, Den europeiske utfordring, OLE – Organisering, læring og endring, Forvaltningspolitikk – medvirkning, styring og autonomi.

NJF Skolering

NJF Forbundsskolen – Forbundsskolen avholdes minst en gang i året.

Forbundsskolen er tilrettelagt for de som er i et styre, nye styremedlemmer, og for andre som er interessert i å bli rekruttert inn i ulike roller.

LO Stat temakurs

LO Stat avholder ulike temakurs for tillitsvalgte og medlemmer.

NJF temakurs

 • Ungdomskurs – avholdes årlig
 • Kurs for opplysningssekretærer – avholdes årlig
 • Medlemskurs for alle medlemmer – avholdes årlig:
  • Kurs A: Verving, medlemsfordeler og tillitsvalgtsarbeid.
  • Kurs B: Pensjon, begreper / arbeiderhistorien og politikk lokalt og globalt.
  • Kurs C: Forbund, Landsråd og foreningens rolle, lover / avtaler / tariff / overenskomst og samarbeid / forhandling / konflikt.
  • Kursene kan tas i vilkårlig rekkefølge.
 • Verneombud- og tillitsvalgtskurs – avholdes annethvert år
 • Kvinnenettverkskurs – avholdes annethvert år
 • Kassererkurs – avholdes ved behov
 • Skift og turnuskurs for enkeltgrupper – avholdes ved behov

Alle kurs bør avsluttes med en gjennomgang av «kurskatalogen» til NJF og LO Stat, slik at deltakerne kan få oppmuntring og bistand til å melde seg opp til neste kurs. Det er viktig for Forbundet at vi har deltakere på AOFs toppskolering også i kommende landsmøteperiode.

3.3 Studieråd

Det foreslås å opprette et eget studieråd som har ansvar for innholdet i kursene, og som gjennomgår kursevalueringene for eventuelle justeringer av kursene. Dette foregår i tett samarbeid med instruktørene. Opplysningssekretæren i PL er leder og utpeker medlemmer til gruppen med relevant innsikt og kompetanse.

I tillegg får gruppa ansvar for å ha en oppdatert «Håndbok for tillitsvalgte».

3.4 Opplysning

Vi må fortsette jobben med å gjøre våre tillitsvalgte og medlemmer faglig og politisk aktive.

Med bedrifter som i stor grad er avhengig av midler overført fra det offentlige, er det viktig at Forbundets medlemmer og tillitsvalgte forstår sammenhenger innenfor sektoren. Vi må være aktive lobbyister og være synlige i samfunnsdebatten, samt få kunnskap om våre medlemsorganisasjoner internasjonalt.

Medlemmer skal få tilbud om et Medlemskurs i NJF. Dette for å kunne gi informasjon om Forbundets og foreningenes aktivitet, men også for å kunne skape entusiasme og engasjement.
Det må utarbeides en oversikt over planlagte kurs. Oversikten må ha informasjon om hvem som kan søke til hvilke kurs, hvordan man søker kursplass, samt informasjon og rutiner for permisjonssøknader.

Norsk Jernbaneforbund sin hjemmeside er blitt oppgradert. Det bør legges opp til mer aktiv bruk av «Min side» og en egen fane for «Tillitsvalgte». Her kan det legges ut informasjon i form av blant annet videosnutter om ulike temaer, som kun er synlige med hjelp av et passord. Utarbeidelse av korte og informative videosnutter kan gjøres i både egen regi og av våre samarbeidspartnere. Disse kan også godt brukes til kurs og samlinger, inkludert Teams-møter.

3.5 Verving

Vi har over tid hatt en stabil medlemsmasse, men ser at jobben med å beholde, og ikke minst verve nye medlemmer, har blitt mer krevende.
Våre medlemmer opplever omfattende omstillinger, noe som betyr en endring fra tidligere store faggrupper til mer spesialisering og individuelle stillinger innenfor nye fag.
I en tid med en svært krevende Jernbanereform som splitter opp og konkurranseutsetter, i tillegg til det som har skjedd innenfor bussvirksomheten, vil arbeidet med å styrke de ansattes innflytelse være et stort og viktig ansvar.

Forbundet trenger mange gode og profesjonelle tillitsvalgte som kan gå foran, med medlemmene våre i ryggen. En stor organisasjonsgrad er vårt sterkeste virkemiddel i vårt arbeid framover, både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, pensjon, omstilling og kompetanseløft. Det er derfor viktig å legge til rette for å både beholde og rekruttere nye medlemmer.

Verving må være en sak på dagorden hos alle organisasjonsledd.
Det er avgjørende å motivere tillitsvalgte og andre til å jobbe med verving. En forutsetning vil være at man har et strategisk mål og tilrettelagte hjelpemidler.

I forbindelse med vervearbeidet hos oss, inngikk vi i 2020 en avtale med LO om et forpliktende samarbeid over tre år med kampanjen «LO for alle», om ansettelse av en prosjektsekretær til å lede arbeidet. Dette til inspirasjon og hjelp i vår satsing.

3.6 OU-midler

I perioder med høy rekruttering kan man ikke alltid regne med at OU-midlene er nok til å drive nødvendig skolering. Det betyr at forbundsstyret i enkelte år må vurdere bruk av driftsmidler eller oppspart kapital for å nå skolerings- og opplysningsmål.

3.7 Profilering og kommunikasjon

Arbeidsgruppen mener at Forbundet i kommende periode må jobbe mer med felles profilering for alle organisasjonsledd. Det bør opprettes et tettere samarbeid for en bedre opplevelse av Ett felles forbund – Best sammen! Det anbefales å bruke felles logo og gjøre gode vurderinger om hvilke produkter vi bruker til profilering.

For å få en bedre opplevelse av hva som er et felles forbund, må vi også kommunisere som et felles forbund. Invitasjoner og innkallinger bør sendes ut direkte til hver enkelt.

Dette gjelder også for eksempel nyheter som kommer på forbundets hjemmesider, samt informasjon som angår alle medlemmer.

3.8 Lokal aktivitet

Ordningen med at forbundsstyret årlig avsetter økonomiske midler til opplysnings- og informasjonsarbeid lokalt videreføres. Penger til lokale kurs i henhold til Hovedavtalens bestemmelser kan søkes når to eller flere organisasjonsledd i samme region (ikke innen samme faggruppe) står sammen om å arrangere tiltaket.

Tverrfaglige kurs fører til samhold og tilhørighet i forbundet.