Nok et sterkt bidrag fra regjeringen for å sikre arbeidstakere et seriøs arbeidsliv.1. januar ble vikarbyrådirektivet innført i Norge. Det betyr at vikarer og fast ansatte har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som de som er fast ansatt i bedriften. Regjeringen har satt inn en egen tiltakspakke for å sikre likebehandling og bidra til mer seriøse vikarbyråer.

Som tillitsvalgt kan du fra nå av kreve at de som er leid inn fra et vikarbyrå får samme lønn som fast ansatte.
Regjeringen har satt inn en tiltakspakke for å sikre lik behandling og bidra til mer seriøse vikarbyråer. Tiltakspakken ble vedtatt i fjor vår, etter krav fra LO.

Den innebærer blant annet:

  • Vikarbyrået har plikt til å opplyse ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen.
  • Vikarbyrået har plikt til å opplyse innleievirksomheten om vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.
  • Tillitsvalgte har innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår.
  • Innleievirksomheten har plikt til å gi vikarbyrået opplysninger som er nødvendig for å ivareta kravet om likebehandling.
  • En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven pålegger virksomheten som leier vikar å sørge for at reglene om arbeidstid overholdes.
  • Virksomheten er lovpålagt å drøfte bruk av vikarer med tillitsvalgt. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten.
  • Fra 1. juli i år får innleievirksomheten solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter prinsippet om likebehandling.

Nye regler om solidaransvar

1. juli i år innføres nye regler om solidaransvar. Solidaransvar betyr at oppdragsgiver har ansvar for at oppdragstakere nedover i kontraktskjeden betaler lønn etter forskriften om allmenngjøring.
Hele kontraktskjeden får ansvaret hvis en arbeidstaker ikke får utbetalt korrekt lønn.