1. Ungdomspolitisk plattform

Norsk Jernbaneforbund er i en situasjon hvor behovet for rekruttering er mer aktuelt enn noen gang. Med en høy gjennomsnittsalder blant både medlemmer og tillitsvalgte, ser vi et tydelig behov for satsing på ungdom både i form av verving av nye medlemmer til forbundet og skolering av unge tillitsvalgte.

Forbundet har i dag en rekke dyktige tillitsvalgte som sitter på mye kunnskap. For at denne kunnskapen skal kunne videreføres er man avhengig av en bærekraftig ungdomssatsning som ikke avhenger av enkeltpersoner, men som er en naturlig del av den allerede eksisterende organisasjonen.

For at Norsk Jernbaneforbund skal fortsette å være det foretrukne forbundet for alle ansatte i jernbanen og i bussvirksomheten, er det viktig at vi har dyktige tillitsvalgte i årene som kommer. Dette får vi til ved hjelp av aktiv deltakelse, verving, rekruttering og skolering. I tillegg må vi være synlige på de arenaene vi kan være synlige på. Det være seg skoler, utdanningsmesser, informasjonskanaler og ikke minst på den enkelte arbeidsplass.

Gjennom organisatorisk, politisk og faglig arbeid vil ungdomsarbeidet bidra til flere unge medlemmer og flere unge tillitsvalgte. Det er viktig at de unge ser hva de kan bidra med i både egen forening og forbund, samt deltakelse på den politiske arena hvor mange avgjørelser som påvirker ungdom blir tatt.

Vi setter et anstendig arbeidsliv på agendaen og vil sørge for at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt i fremtiden.

Ungdomsarbeidet i Norsk Jernbaneforbund skal sikre at vårt forbund blir et klart førstevalg for alle ansatte, og beholder sin sterke posisjon som jernbanens og deler av bussvirksomhetens fagforbund i fremtiden.

Dette skal sikres gjennom flere tiltak.

 

2. Satsingsområder

2.1 Politisk:

 • Bedre de unges vilkår i Jbf Bank og Forsikring (JBF)
 • Samarbeid med politiske ungdomspartier og organisasjoner
 • Arbeid mot diskriminering og mobbing, og for fremming av likestilling og inkludering
 • En mer sosial boligpolitikk
 • Heve status på yrkesfag

2.2 Faglig:

 • Lønn-, tilsettings- og arbeidsvilkår herunder arbeid for faste ansettelser og reduksjon av vikarbruk
 • Arbeid mot sosial dumping gjennom å forhindre privatisering og konkurranseutsetting på bekostning av lønn, arbeidsvilkår og faglig utvikling
 • Kompetanseutvikling gjennom å jobbe for spesialkompetanse for å sikre faglig dyktige medarbeidere
 • Gode pensjonsvilkår

 

3. Målsetninger

 • Verving – 100 % organisasjonsgrad
 • Rekruttering – trygge arbeidsplasser, sterke fagforeninger, stolte arbeidstakere
 • Skolering – økt bevisstgjøring om plikter og rettigheter, kompetanseutvikling hos medlemmer og tillitsvalgte

 

4. Retningslinjer for ungdomsarbeidet

4.1 Hensikt

Ungdomsutvalget i Norsk Jernbaneforbund skal være et organ for forbundets unge medlemmer og har som formål å:

 1. Arbeide for økt fokus på ungdomsarbeid i foreninger, klubber, landsråd og landsforeninger
 2. Arbeide aktivt med skolering av unge tillitsvalgte gjennom kurs, konferanser og andre arenaer som er hensiktsmessige
 3. Bidra til å planlegge og å gjennomføre lokale arrangementer og samlinger for unge medlemmer i samråd med de lokale organisasjonsleddene

4.2 Aktivitet

 1. Ungdomskurs
 2. Ungdomsutvalget

4.3 Ungdomskurs

 1. Ungdomskurset skal avholdes årlig på tid og sted som fastsettes av ungdomsutvalget seinest 6 måneder før den avholdes
 2. Øvre aldersgrense for deltakelse på ungdomskonferansen er 35 år
 3. Ungdomsutvalgets årsberetning legges fram for ungdomskonferansen
 4. Vedta årlig handlingsplan for ungdom i Norsk Jernbaneforbund basert på forbundets «Ungdomspolitiske plattform»

4.4 Ungdomsutvalget

Forbundsstyret oppnevner ungdomsutvalget basert på innspill fra landsforeninger og landsråd. Utvalget konstituerer seg selv.

Ungdomsutvalget består av medlemmer utpekt fra hvert Landsråd og hver frittstående Landsforening som ikke har samme faggruppe som et Landsråd.

Leder (NJFs ungdomsrepresentant) tiltrer forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund med tale og forslagsrett.

Alle utvalgsmedlemmer oppnevnes for to år. Leder og nestleder velges annethvert år for to år om gangen.

Det er møteplikt i utvalget, forfall må meldes.

4.5 Handlingsplan

Handlingsplanen er styrende det kommende året for ungdom i Norsk Jernbaneforbunds gjøremål.

Aktivitetsplan og forslag til budsjett legges fram for forbundets opplysningssekretær.

4.6 Kontrollkomiteen i Norsk Jernbaneforbund

Ungdomsutvalget skal legge fram møtereferater til Kontrollkomitéen i Norsk Jernbaneforbund.