Som medlem i Norsk Jernbaneforbund blir du tilknyttet ulike stipender og stønadsfond:

Kampfond

Et fond som utbetaler streikestøtte ved en lovlig streik. Størrelsen på streikestøtten utover fastsatt minimumssats avgjøres av administrasjonen/forbundsstyret i den enkelte streikesituasjon.

Stipend

Et stipend som kan bevilges til aktive medlemmer som ønsker å sette seg inn i andre lands jernbaneorganisasjoners virkefelt og arbeidsområder. Adgang til å søke og frist kunngjøres i forbundets fagblad.

Solidaritetsfond

Et fond som gir støtte til prosjekter/organisasjoner som engasjerer seg internasjonalt. Forslag til støtte behandles gjennom grunnorganisasjonene og avgjøres av forbundsstyret.

LO Stats utdanningsstipend

Et stipend som støtter opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer etter søknad til LO Stat.