Det er fra 2019 innført nye skatteregler for goder du mottar fra arbeidsgiver. Det arbeides nå med å avklare regelverket og hvilke konsekvenser dette kan få for personalbilletten til NSB-ansatte.
Fra 2019 har regjeringen innført endringer i reglene om skattlegging av såkalte naturalytelser, det vil si goder og fordeler utenom penger som du mottar gjennom et arbeidsforhold. Dette innebærer også at det skal innføres beskatning på personalbilletter hos kollektivselskapene.
Det er arbeidsgiver som skal ha ansvar for å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for alle naturalytelser den ansatte mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsen mottas via en tredjepart.

Avklarer regelverket for NSB

Det nye regelverket er krevende og sammensatt, og konsernøkonomi jobber nå med å tydeliggjøre og avklare hvordan reglene vil slå ut for NSB-ansatte, både når det gjelder beskatning av personalbilletten og andre goder.
I utgangspunktet er om lag 2/3 deler av våre ansatte i NSB kjørende personale som blant annet bruker billetten til forflytning under arbeid. Dette er skattemessig «reiser i tjeneste» og etter konsernøkonomi sin oppfatning er ikke dette noe som skal underlegges beskatning. Videre er det en del medarbeidere som benytter billetten til reiser til og fra arbeid. Dette går i utgangspunktet under minstefradraget som automatisk beregnes i skattemeldingen.
Ansatte kjøper en rettighet til å få en rabattert billett – og det er i utgangspunktet utnyttelsen av den som skal skattlegges. Forutsatt at rabatten som gis ikke overstiger 50 prosent av markedspris, er det et fribeløp på 7000 kroner som gjelder før noe kommer til beskatning. Konsernøkonomi gjennomgår nå regelverket og vurderer hvordan vi kan oppfylle våre forpliktelser til å registrere og verdsette fordelen den enkelte får ved bruk av personalbilletten. Det er derfor for tidlig å si hvordan dette slår ut for den enkelte medarbeider.
Så snart konsekvensene for NSB-ansatte er tydeliggjort, kommer vi tilbake med mer informasjon om hvordan dette skal håndteres.

Her er noen av de viktigste endringene som gjelder fra januar 2019:

  • For gaver er både beløpsgrenser og opptjeningstid endret/justert.
  • Overtidsmat: Ansatte som arbeider minst 10 timer sammenhengende på grunn av overtid, kan få dekket et måltid skattefritt.
  • Reiser på diett er nå innrettet slik at det som overstiger de skattepliktige fribeløp, skal beskattes hos den enkelte.
  • Fri avis slik at alle tilsette som har et «tenestleg behov» for avis eller andre nyhetstjenester på grunn av sitt arbeid, kan få dekket dette uten at det foretas beskatning av arbeidsgiver.
  • Opphevelse av skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter.
  • Rabatter opptjent i arbeidsforhold som ytes av tredjeparter skal nå også underlegges beskatning. En konsekvens av dette er at arbeidsgiver må holde oversikt over rapporterte fly-bonuspoeng slik at det blir underlagt beskatning. Dette er krevende og NSB har derfor besluttet at ingen ansatte fra 1. januar kan opptjene bonuspoeng i tjenesten og utnytte disse privat. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.