15. juni 2015 vedtar Høyre og Frp, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti, den største endringen av norsk jernbane på 100 år. Behandlingstiden er fire uker.

 

Regjeringen planlegger storstilt privatisering og konkurranse på norske skinner, uten å analysere hva reformen betyr for samfunnet.

Regjeringen vil dele NSBs samfunnsoppdrag opp i 6 til 8 enkeltstående togmonopoler. Selskapene skal få enerett til å kjøre persontrafikken på bestemte strekninger. Det blir ikke flere tog. Du får ikke velge hvilket tog. Det blir ikke konkurranse om kundene. Det blir konkurranse om dine skattepenger.

  • Persontogtransporten i Norge er ikke bedriftsøkonomisk lønnsom. Den betales av offentlige kjøp med tre milliarder kroner av skattebetalernes penger.
  • Privatisering og konkurranse på jernbanen blir ikke en konkurranse om kundene, men en konkurranse om statens penger. Overskuddet av skattebetalernes investeringer vil gå til private eller til utenlandske statlige togselskaper.
  • Norge har to veldrevne statlige persontogselskaper. NSB og Flytoget hadde i 2014 et overskudd på tilsammen 900 millioner kroner. Overskuddet går i dag tilbake til staten som utbytte og kan tilbakeføres til jernbaneformål.
  • Infrastrukturen er i svært dårlig forfatning og er årsak til 70 prosent av alle togforsinkelser. Resten skyldes i stor grad gammelt togmateriell. Disse utfordringene kan ikke privatiseres bort. De må løses ved samarbeid og økte bevilgninger, ikke konkurranse.
  • Privatisering og konkurranseutsetting vil gjøre drift av persontrafikken dyrere fordi stordriftsfordeler går tapt og kostnader til administrasjon og byråkrati vil øke.
  • LO, LO Stat, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund ønsker en samlet jernbane. Vi mener at bevilgninger til jernbanen må gå til vedlikehold og utbygging av infrastrukturen. Ikke til økte utgifter til administrasjon, byråkrati og utbytte til private selskaper.

Følg og delta på sosiale medier
med hashtag #jernbanereformen

Del dette: