Gods på jernbane er klimavinner nummer en. Kjøreveisavgift gjør at det kan bli dyrere å transportere gods på jernbanen med jernbanereformen: I tillegg tappes NSB for ressurser, som igjen vil gjøre det vanskelig å få hjulene til å gå rundt for CargoNet, landets største godsselskap på bane.

Fra meldingen:

«Markedssituasjonen innenfor godstransport med tog i Norge er preget av få aktører, sterk konkurranse med godstransport på veg og svak lønnsomhet. Det samlede transportvolumet på bane (unntatt malmtrafikk) er lavere i dag enn i 2008. En forutsetning for å få til økt etablering og mer konkurranse er gode rammebetingelser for godtransport med tog. Det er helt nødvendig for at godstransport med tog kan bli bedriftsøkonomisk lønnsomt at kundene kan stole på at varene kommer fram til avtalt tid»

I meldingen legges det opp til kjøreveisavgift, og presiseres at den i dag er tilnærmet null. I den forbindelse skrives det om Jernbaneverket. Det legges størst vekt på at økonomiske drivkrefter virker best.

Fra meldingen:

«Dagens finansieringsordning gir Jernbaneverket begrensede økonomiske incentiver til å holde jernbanenettet åpent for trafikk»

Jernbaneverket og de ansatte gjør alt som står i deres makt, for å holde jernbanen i gang. Problemet på jernbanen er ikke de ansatte eller jernbaneverket. Det burde regjeringen ha fått med seg under utarbeidelsen av jernbanereformen.

LO, LO Stat, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund synes det er for dårlig at punktligheten på norske tog i snitt ikke er høyere enn 90 prosent. For mange tog, særlig godstog, blir innstilt. Det svekker jernbanen som transportform.

Den norske jernbanen er et nasjonalt sammenhengende transportsystem som består av hele 94 prosent enkeltspor, noe som unikt i europeisk sammenheng. I tillegg til å ha begrenset kapasitet, er infrastrukturen svært sårbar. Mye er teknologisk utdatert og har dårlig beskaffenhet. Et vedlikeholdsetterslep på 17 milliarder, i kombinasjon med mer ekstremvær, har de siste årene ført til store og omfattende skader. Det er hovedårsaken til forsinkelser og innstillinger. Omtrent 70 prosent av dagens forsinkelser skyldes infrastrukturen, resten er i stor grad relatert til togmateriellet.

Det skal derfor innføres en kjøreveisavgift som skal finansiere kompensasjonsordninger for togselskapene når statens leveranser ikke fungerer som den skal. Dette skal igjen gi de statlige foretakene incentiver til å skjerpe seg og levere. Spørsmålet er hvor lett det er å skjerpe seg når problemene ligger i enkeltspor, gammel infrastruktur og utdaterte tog, problemer som først og fremst løses gjennom at politikerne bevilger penger til å satse på jernbanen. Hadde disse rammevilkårene vært på plass i dag, ville NSBs tog sannsynligvis allerede vært nærmere 99 prosent punktlige. Slik som Flytoget, som kjører på dobbelspor med moderne tog.

Disse utfordringene kan ikke konkurreres bort. De må løses ved samarbeid og økte bevilgninger.

Følg og delta på sosiale medier
med hashtag #jernbanereformen

Del dette: