Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har vedtatt politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Torsdag 10. oktober stopper vi togene mellom klokka 12.00 og 14.00.

15.09.19: 

Det kommer mer informasjon om den praktiske gjennomføringen av den politiske streiken. Medlemmer som tjenestegjør i Sverige i nevnte tidsrom for Vy, CargoNet, Green Cargo, Hector Rail og LKAB Malmtrafikk, vil ikke bli omfattet av streiken.

Det vil bli arrangementer i flere byer, blant annet utenfor Stortinget i Oslo. Informasjon kommer etter hvert.

Hvorfor politisk streik EUs fjerde jernbanepakke?

  • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane
  • EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk. En evaluering av de kommende anbudene blir meningsløs da norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen
  • EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte

Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene.

Vi forventer å bli hørt av en regjering og et storting som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane. Torsdag 31. oktober vil vi om nødvendig trappe opp ved å stoppe togene mellom klokka 14.00 og 16.00.

Vi krever råderett over egen jernbane.