jernbanedirektoratetElisabeth Enger er oppnevnt i Statsråd som direktør i direktoratet. Hun skal være leder i Jernbaneverket fram til 31.12.16. Jernbaneverkets ordinære virksomhet opprettholdes i 2016, og vil bli formelt avviklet i løpet av våren 2017.

Christoffer Serck-Hansen ble ansatt som organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet den 17.2.16. Han skal være fungerende direktør i direktoratet fram til årsskiftet. Han skal lede arbeidet med å tilrettelegge for at direktoratet kan gjøres operativt fra 1.januar 2017.

Direktoratet har ansvar for styrende og koordinerende oppgaver og skal:

– være et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet
– styres gjennom instruks, årlig tildelingsbrev og styringsdialog
– finansieres i sin helhet over statsbudsjettet
– drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport med andre transportformer for å bidra til en best mulig utvikling av et samlet transporttilbud
– ha ansvar for konkurranseutsetting av persontogtrafikk

Fakta om Jernbaneinfrastrukturforetaket

Jernbaneinfrastrukturforetaket skal ha ansvar for operative oppgaver innen blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen.

Statsforetaket

– eies av Samferdselsdepartementet
– styres gjennom eierstyring fra departementet og gjennom fireårige avtaler med direktoratet, innenfor rammen av regelverk for jernbanesektoren
– finansieres i hovedsak gjennom avtaler med direktoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskap, kjørevegsavgift og inntekter knyttet til eiendom.
– overtar eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS
– har hovedansvar for å tilby fungerende jernbaneinfrastruktur
– har ansvar for planlegging og utbygging av ny infrastruktur etter utredning og beslutning i Nasjonal transportplan

jernbanedirektoratet

Styret for det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket: Fra venstre: Auke Lont, Ane Breivega, Olaf Melbø, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Torill Nag og Siri Hatlen (leder).