De ansattes representanter i Konsernstyret til NSB understreket at de ikke ønsker en utvikling som tilrettelegger for konkurranseutsetting og privatisering og demontering av NSB-konsernet.

 Styret i NSB konsernet behandlet den 19.12.13 NSB sitt forslag til ny organisering av jernbanesektoren, som en orienteringssak.

 Styret fattet følgende vedtak til Sak 83/13 Organisering av jernbanesektoren i en tid med vekst og konkurranse:

 «Styret er orientert om status for administrasjonens arbeid med å utrede framtidig organisering av jernbanesektoren.

Protokolltilførsel: Sør-Reime, Jørgensen og Solum støtter ikke administrasjonens forslag til modell, offentliggjort 27.november 2013.

Innholdet i forslaget er ikke i tråd med merknader gitt i styret 16.10.13, med følgende ordlyd: «De ansattes representanter ga uttrykk for at de er positive til at det utredes hvordan jernbanesektoren kan organiseres for å gi effektiv bruk av samfunnets ressurser til det beste for kundene, men understreket at de ikke ønsker en utvikling som tilrettelegger for konkurranseutsetting og privatisering og demontering av NSB-konsernet».