Landsmøtet i Norsk Jernbaneforbund fraråder på det sterkeste konkurranseutsetting og en ytterligere oppsplitting av jernbanen i Norge. 

Slik lyder uttalelsen som ble vedtatt av landsmøtet 21. november 2012: 

Samferdselspolitisk uttalelse

«Det norske transportsystemet står overfor store utfordringer. Skal vi nå målet om en moderne standard, må tre grep tas:

  • Vi må tenke mer helhetlig
  • Vi må få mer igjen for pengene
  • Utbyggingstempoet må økes»
Samferdselsminister Marit Arnstad
under NJFs landsmøte

Arealpolitikk og samfunnsplanlegging må ha som målsetning å redusere transportbehovet og bygge opp om et godt kollektivtilbud. Det må utvikles knutepunkt som er attraktive, funksjonelle og miljøvennlig. I stasjonsbyene skal det være attraktivt å bo for mennesker i alle livsfaser, og det skal være gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

I løpet av 30 år vil det bli gjennomført 1,5 millioner reiser per dag i Oslo-regionen. En slik transportutfordring kan kun løses med en kraftig kollektivsatsing.

Utbygging av jernbanen rundt de store byene vil øke muligheten for pendling, og vil dermed kunne spre befolkningsveksten utover i landet, og dempe presset på byområdene.

En opprustet jernbane med flere og lengre kryssingsspor vil bidra til å redusere næringslivets transportkostnader, styrke konkurranseevnen og sikre langsiktig verdiskaping.

Nasjonal Transportplan 2014-2023 må beskrive tiltak som kan bidra til måloppnåelse for den politiske ambisjon om økt markedsandel av godstransport på jernbanen.

Staten må ta et større ansvar for finansieringen enn i dag. Dagens finansieringsmodeller er ikke gode nok. Prosjekter på flere 10 talls milliarder kroner er under planlegging. Ekstrakostnadene blir betydelige dersom framdriften stoppes av uforutsigbar finansiering. Størrelsen på utbyggingsprosjektene innenfor samferdsel krever større forutsigbarhet, kortere planleggingstid og mer sammenhengende utbygging med sluttdato for ferdigstilling.

Høyhastighetsbaner er framtidens jernbane. Dette må gjenspeiles i de langsiktige planene for jernbanen i Norge.

Det dreier seg om valg. Stortingets satsing, utvikling av infrastrukturen og bruk av økonomiske virkemiddel innen transportpolitikken, legger de fleste premissene. Forskjellen i kvalitet på vei og spor, vil ofte være avgjørende. Det gjelder både for persontransport og godstransport. Hva går fortest og hva er rimeligst – og hvor sikkert er det at de reisende eller varene kommer fram i tide?

Landsmøte vil oppfordre politikerne til å foreta de transportpolitiske valg for årene som kommer. Flere folk, gir økt transportbehov og dagens transportårer er langt fra dimensjonert til å ta unna veksten som skal komme. Dagens infrastruktur er gammel, til dels nedslitt og utslitt. Det er store etterslep både på norske veier og langs norske spor.

For å styrke omdømmet til jernbanen i Norge må det bevilges tilstrekkelige midler til vedlikehold av eksisterende infrastruktur og sikres nødvendig beredskap for å holde regulariteten opp.

Vi vil på det sterkeste fraråde konkurranseutsetting og en ytterligere oppsplitting av jernbanen i Norge.

EUs jernbanepakke 4 innebærer full liberalisering av all innenlands persontrafikk. EU kommisjonen vil foreslå tvungen konkurranse på nasjonalt nivå. Norsk Jernbaneforbund krever at Regjeringen sier nei til Jernbanepakke 4.