Innhold

 • Forord
 • Forbundets kjernevirksomhet
  • Skolering
  • Allianser
  • Politisk arbeid
  • Medbestemmelse
  • Forhandlingsretten
  • Arbeidsmiljø
  • Velferd
  • Rasisme
  • Likestilling
  • Arbeidsgiverorganisasjonene
 • Lønnspolitikk
 • Personalets rettigheter
  • Permisjonsrettigheter
  • Fribilletter
  • Fri arbeidsreise
  • Sykekassen
  • Dagens pensjonsvilkår
  • Ventelønn/vartpenger
  • Krav til forsikring
  • Omstillingsavtaler
 • Konkurranseutsetting og privatisering
 • Internasjonalt arbeid

 

Innledning

Norsk Jernbaneforbunds strategidokument skal legge føringer for hvilke arbeidsoppgaver og politiske valg som skal ligge til grunn for forbundets arbeid i den kommende 4-års perioden.

Erkjennelsen av at vi er aktører i et informasjonssamfunn stiller nye og skjerpede krav til måten forbundet kommuniserer på med medlemmer og samfunnet for øvrig. Det er derfor utarbeidet et eget dokument som beskriver forbundets informasjonsstrategi.

Oppsplitting i selskaper, endrede strukturer, internasjonalisering, vedtak om anbud og konkurranseutsetting innenfor buss- og jernbanevirksomheten i Norge og ellers i Europa, medfører krav til et revidert og utvidet avtaleverk både når det gjelder lønnsdannelse og andre partsforhold.

De kollektive ordningene knyttet til tariffavtaler, sykelønnsordninger og pensjonsavtaler er under press. Fagorganiserte opplever at tidligere opparbeidede rettigheter ikke er evigvarende. Kampen handler nå også om å slå ring om det bestående.

Forbundets kjernevirksomhet

Et fagforbunds kjernevirksomhet vil alltid være å – sikre medlemmenes rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår – sikre arbeidsplassene gjennom medbestemmelse og bedriftsdemokrati – sikre og forbedre avtaleverket mellom partene – tariffeste rettigheter – utvide forhandlingsretten.

I et moderne samfunn, hvor endringer skjer raskere enn før, er det viktig at fagorganisasjonene til enhver tid sørger for å holde seg ajour med utviklingen, både i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt.

For å kunne greie dette, må det settes inn store ressurser på skolering av tillitsvalgte og på å bedre de tillitsvalgtes arbeidsforhold.

Det vil være nødvendig å være åpne for nye allianser, for på denne måten å øke styrken og slagkraften, og for å utnytte både menneskelige og økonomiske ressurser på en bedre måte.

Det er også viktig å skape en faglig bevissthet i hele organisasjonen. En må derfor sørge for at avstanden mellom tillitsvalgte og medlem er så liten som overhode mulig.

Skolering

Bevisst skolering og vedlikehold av kunnskap er det viktigste virkemiddel et fagforbund har i arbeidet for å tjene medlemmenes rettigheter i videste forstand. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen. Norsk Jernbaneforbund vil derfor aktivt gå ut og tilby sine medlemmer grunnleggende skolering i gjeldende regelverk og avtaler. Forbundet vil i samarbeid med alle sine organisasjonsledd være en pådriver for at tillitsvalgte til enhver tid skal ha den nødvendige kompetanse til å møte de utfordringer forbundet står overfor.

Allianser

For å kunne oppfylle ovenstående strekpunkter, vil Norsk Jernbaneforbund aktivt søke allianser med andre forbund og organisasjoner, først og fremst i viktige prinsipielle spørsmål. Et mål for forbundet vil være å samarbeide med ulike forbund i samferdselssektoren på en slik måte at “vår stemme blir hørt”.

Det er bare på den måten det er mulig å skape nødvendig politisk tyngde bak krav, beskytte allerede opparbeidede rettigheter og oppnå forbedring i medlemmenes grunnleggende rettigheter.

Politisk arbeid

Det faglig/politiske samarbeid basert på arbeiderbevegelsens prinsipper intensiveres.

Det er et mål for forbundet å arbeide for at dagens høyredominerte politikk slås tilbake, og at vi gjennom det faglig politiske arbeidet både sentralt og lokalt støtter opp om de politiske partier som jobber for å bevare velferdssamfunnet som er tuftet på likeverd. Vi nevner ny arbeidslivslov med forslag til en mer liberal holdning til den generelle beskyttelse av arbeidstakeren, angrep på sykelønnsordningen, pensjonsrettigheter og den kollektive lønnsdannelsen.

Samferdsel er en avgjørende sektor for at et moderne samfunn skal fungere, og det er de politiske myndigheter som i hovedsak legger premissene. Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at samferdselssektoren får tilført nødvendige ressurser og for at samfunnet erkjenner viktigheten av å ha en velfungerende samferdselssektor. Vi vil spesielt bidra til økt kollektivsatsing og argumentere for at det tilføres midler til utbedring av eksisterende infrastruktur og bygging av nye jernbanestrekninger.

Det vil være en viktig oppgave for forbundet å bidra til at alle medlemmer får forståelse for denne delen av et forbunds oppgaver. Både tillitsvalgte og øvrige medlemmer må tilføres nødvendige kunnskaper om sin egen sektor, for derved å kunne jobbe politisk.

Medbestemmelse, bedriftsdemokrati og samarbeid

Skolering og kunnskap er nøkkelord for å kunne øve innflytelse i bedriften. I bedriftens styrer, gjennom forhandlinger og drøftinger, vil det være avgjørende at våre tillitsvalgte innehar de nødvendige kunnskaper. Dette vil bidra til gjensidig respekt og forståelse mellom partene, som igjen vil gi våre medlemmer en bedre arbeidsplass.

Bedriften stykkes opp i stadig flere selskaper/produkter. I en slik situasjon er det meget viktig å opprettholde konserntanken, også innen et fagforbund. Fellesskapet og fellestankegangen kan best tas vare på gjennom konsernutvalg eller andre felles forum.

Forbundet vil fortløpende vurdere om og hvor det kan være aktuelt å opprette verv som hovedtillitsvalgt og konserntillitsvalgt.

Forhandlingsretten

Fagorganisasjonen har gjennom forhandlingsrett med arbeidsgiver oppnådd rettigheter og arbeidsforhold som det er meget viktig å ta vare på. Vi ser stadig framstøt for å forringe rettigheter, og også innskrenke området hvor man har forhandlingsrett. Dette er det viktig å være på vakt overfor. Gjennom kunnskap og vedlikehold av kunnskap vil en stå bedre rustet til å motstå angrep på faglige rettigheter, og til å arbeide målbevisst for å utvide forhandlingsretten. Her er innvirkning på forholdene på egen arbeidsplass et viktig område.

Arbeidsmiljø

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at medlemmene har et trygt og godt arbeidsmiljø, og at de har et arbeidsmiljø som oppfyller de til enhver tid gjeldene krav, både lovmessig og i forhold til utviklingen i samfunnet ellers.

Forbundet skal videre være en aktiv pådrivende part for å få bedriftene, hvor medlemmene er ansatt, til å innfri målene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Forbundet skal søke å sikre det enkelte medlems fritid på best mulig måte. Bedriftene skal påvirkes til å ta hensyn til medlemmenes interesser ved arbeids- og ruteplanlegging med videre.

Velferd

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for å forsvare og utvikle det velferdssamfunnet som er et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens langvarige kamp for å sette fellesskapsinteressene i samfunnet foran enkeltinteressene. Vi har oppnådd et system der det etter hvert er blitt tilnærmet like rettigheter til sentrale samfunnsgoder som helse, utdanning og sosiale ytelser. Men vi vet at det ikke alltid har vært slik, og i dag finnes det sterke krefter som arbeider for å avvikle det fellesskapssamfunnet velferdsstaten innebærer.

Norsk Jernbaneforbund skal bidra til å stoppe den markedsliberalistiske politikken som skaper den økende offentlige fattigdommen som rammer de mange i Norge, og den stadig økende private velstanden som gavner de få.

Rasisme

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for å bekjempe rasisme, fremmedhat og diskriminering av innvandrere i det norske samfunnet.

Forbundet skal også arbeide for økt forståelse for et flerkulturelt fellesskap og en human innvandrerpolitikk, samt for å bedre situasjonen på arbeidsmarkedet for innvandrere.

Forbundet skal arbeide for å styrke innvandrernes stilling i fagbevegelsen, og øke andelen av innvandrere som tillitsvalgte.

Likestilling

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for et mer likestilt samfunn, og drive holdningsskapende arbeid for å fremme likestilling mellom kvinner og menn på alle plan i det norske samfunnet gjennom handlingsrettede tiltak. Forbundet skal være en pådriver og synliggjøre sitt likestillingsarbeid. Det skal rettes fokus på innvandrerkvinner, etniske minoriteter, funksjonshemmede, homofile etc. Forbundet skal arbeide for å styrke kvinners stilling i fagbevegelsen, og arbeide for å øke andelen av kvinnelige tillitsvalgte.

Arbeidsgiverorganisasjonene

Forhandlingsordningen i NAVO og NHO er helt ulik den vi har vært vant til i Staten. De tillitsvalgte får større nærhet til og mulighet for direkte påvirkning på eget avtaleverk. Tariffavtalen blir forhandlet fram direkte i den enkelte bedrift, og dermed må tillitsvalgte på alle plan ta et større ansvar for krav og resultater. Dette krever en helt annen måte å tenke på enn hva man tradisjonelt har gjort i Staten, og igjen blir skolering et nøkkelord. Norsk Jernbaneforbund vil derfor satse på skolering av tillitsvalgte også innenfor dette området.

Lønnspolitikk

Den kollektive lønnsdannelsen som er en bærebjelke for fagbevegelsen er under press. Det samme gjelder ordningene for normalarbeidsdagen og vern av fritid. Dette skjer blant annet ved at lønnstillegg for ubekvem arbeidstid innarbeides i regulativlønna. Forbundet må vise varsomhet så ikke kortsiktige forenklinger fører til svekkede rettigheter.

Det pågår en diskusjon i hele LO systemet om på hvilke nivå vi bør føre fremtidige lønnsforhandlinger. Noen mener at vi får mest ut av forbundsvise forhandlinger også for de lavlønte, mens andre mener at lavlønte kommer best ut av sentrale forhandlinger.

Norsk Jernbaneforbund må arbeide for å få eierskap til de tariffavtaler som skal inngås med nye aktører som vinner anbud og kommer inn på jernbanerelatert virksomhet. Forbundet må gjennom sin lønnspolitikk bidra til at det etableres bransjeavtaler med minstelønnsgarantier. Forbundet må søke å påvirke forhandlingsordningen i NAVO slik at systemet også kan ivareta en bransjeorientert lønnsdannelse.

Norsk Jernbaneforbunds lønnspolitikk skal sikre alle medlemmer en anstendig lønn uansett yrke, fag eller stilling.

Det skal arbeides kontinuerlig for å øke medlemmenes lønn ved at større deler av verdiskapningen i bedriftene tilfaller de tilsatte.

Lønnsfastsettelsen i bedriftene skal baseres på kollektive avtaler. Alle endringer i lønn for enkeltpersoner skal avtales mellom partene.

Norsk Jernbaneforbund vil ha som mål å kunne tilby tariffavtaler og overenskomster innenfor alle områder der vi har medlemmer. Det medfører at vi må inngå avtaler både innenfor statlig og privat virksomhet.

Norsk Jernbaneforbund ønsker å arbeide for en omforent lønnspolitikk i bedriftene slik at flest mulig av våre lønnspolitiske standpunkter også blir bedriftenes. I dette ligger en erkjennelse av at en slik omforent lønnspolitikk vil inneholde kompromisser.

Det grunnleggende i forbundets lønnspolitikk skal være å styrke medlemmenes økonomi og evne til å utvikle seg i arbeidsmarkedet. Dette er imidlertid ikke til hinder for å fremme andre målsettinger.

Lønnspolitikken kan også bidra til å styrke bedriftenes økonomi, personalpolitikk, konkurransekraft, anseelse og ikke minst bidra til å styrke kunnskapsdannelsen i bedriftene.

Arbeidsmarkedet vil alltid ha innflytelse på lønnsfastsetting. Norsk Jernbaneforbund erkjenner dette i sin lønnspolitikk, men vil samtidig framheve at begreper som solidaritet, likeverd, rettferdighet og anstendighet skal prege forbundets standpunkter.

Norsk Jernbaneforbund vil kontinuerlig vurdere eksisterende lønnsrelasjoner med sikte på endringer. Som hovedregel skal lønn være fast; en avtalt pris for salg av arbeidskraft og arbeidsevne. Dette er likevel ikke til hinder for å praktisere lønnssystemer hvor lønn endres i tråd med økt erfaring (ansiennitet), reelt ansvar eller økt kunnskap. Arbeidet med å utvikle kunnskapsbaserte lønnssystemer vil ha prioritet i Norsk Jernbaneforbund. Kun unntaksvis, eller som forsøksordninger vil resultatbaserte lønnssystemer ha sin plass i forbundets lønnspolitikk.

Personalets rettigheter

Norsk Jernbaneforbund er et foregangsforbund når det gjelder nivå og verdi av opparbeidede rettigheter for personalet. Disse rettighetene er resultat av kreativitet og gode forhandlingsresultater og mer enn 100 års gjensidig samarbeid mellom forbundet og tidligere Norges Statsbaner.

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide målrettet for at personalet skal beholde nåværende rettigheter. Dette gjelder også i de tilfeller hvor enheter innen NSB og Jernbaneverket skilles ut som egne virksomheter.

Norsk Jernbaneforbund vil ikke akseptere at rettigheter blir borte uten full kompensasjon.

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at opparbeidede rettigheter og tilleggsytelser skal beholdes, og vil være en pådriver for å forbedre disse og utvikle nye.

Permisjonsrettigheter for tillitsvalgte

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at de tillitsvalgtes rettigheter ikke forringes, og vil kreve tariffesting av ordninger. Forbundet vil vurdere bruk av fristilling i større grad for å sikre et godt faglig nivå på våre tillitsvalgte. Forbundet skal bidra med faglig støtte og opplæring for å bedre arbeidsvilkårene for medlemmer som påtar seg tillitsverv.

Fribilletter på tog

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for å beholde og etablere bestemmelser om fribillettordninger i NSB- konsernet, Jernbaneverket, Flytoget, OBAS og andre persontogselskaper. Ordningene skal primært tariffestes eller nedfelles i særavtaler. Forbundet vil kreve at nye persontogselskaper inngår en utvekslingsavtale på personalbillett for de ansatte i selskapene.

Fri arbeidsreise

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at alle tilsatte i NSB-konsernet, Jernbaneverket, Flytoget, OBAS og andre persontogselskaper skal ha rett til fri arbeidsreise.

Jernbanepersonalets sykekasse

Jernbanepersonalets sykekasse er en suppleringskasse som gir visse ytelser i tillegg til folketrygdens ytelser. Sykekassens ytelser ved refusjoner til medlemmer skjer i henhold til regler fastsatt av sykekassens styre. Alle fast tilsatte ved NSB-konsernet og Jernbaneverket er pliktig til å være medlemmer i Jernbanepersonalets Sykekasse, med unntak av Nettbuss A/S som har fått innvilget søknad om fritak. Når en tilsatt går av med pensjon, fortsetter medlemskapet såfremt vedkommende ikke har meldt seg ut.

Sykekassens midler er kontingent fra medlemmene, tilskudd fra arbeidsgiver og renter på opparbeidet kapital.

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at de solidariske bidragsordningene som systemet er tuftet på skal videreføres.

Dagens pensjonsvilkår

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at de pensjonsrettigheter vi i dag har i Statens Pensjonskasse ikke svekkes i framtida. Særaldersgrenser må opprettholdes. Det må sikres at AFP-ordningen eller lignende ordninger beholdes og at pensjonsalderen til en hver tid er tilpasset arbeidslivets utvikling. Krav til både lavere og en mer fleksibel pensjonsalder må fremmes i hovedtariffoppgjørene. Forbundet vil være pådriver i forhold til seniorpolitiske tiltak og ha som målsetning at enhver arbeidstaker skal ha rett og økonomisk mulighet til selv å velge om og når vedkommende velger å pensjonere seg innenfor de gitte rammer.

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at arbeidsgiver skal dekke pensjonspremien.

Ventelønn/vartpenger

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at ordningen med ventelønn for statsansatte videreføres. Ordningen gjelder for statstilsatte som mister sitt arbeid uten egen skyld, og som ikke kan skaffes nytt arbeid. Det vil som hovedregel skyldes overtallighet i virksomheten på grunn av rasjonalisering eller nedleggelse av hele eller deler av en virksomhet. Forbundet skal jobbe for at de bedriftene som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse forplikter seg til å knytte bedriften til vartpengeordningen.

Både fast og midlertidig statstilsatte er på visse vilkår gitt fortrinnsrett til ny tilsetting i tilsvarende eller lavere lønnet stilling innen samme tjenestegren. Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at rettigheten videreføres.

Krav til forsikring

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for å inngå avtaler om “loss off lisence” forsikring for tilsatte i yrker med sikkerhetstjeneste. Det er ikke lenger noen selvfølge at bedriftene kan tilby annet arbeid eller retrettstillinger til de som enten på grunn av ulykke eller sykdom blir forhindret i å utøve sitt arbeid.

Omstillingsavtaler

Norsk Jernbaneforbund vil kreve at det inngås omstillingsavtaler i de virksomheter som gjennomfører omstillinger og nedbemanninger. Forbundet skal bidra til trygghet for de som rammes, gjennom gode avtaler, juridisk bistand og personlig oppfølging.

Konkurranseutsetting og privatisering

Norge har en økonomisk handlefrihet som er enestående i verden. Denne handlefriheten kunne ha vært utnyttet til å legge grunnlag for en fortsatt høy verdiskaping. I dag skjer dette i liten grad. Mens privat rikdom øker sterkt, tillates offentlig infrastruktur å forfalle og bli gammeldags på grunn av for små økonomiske midler. Det politiske svaret på dette har vært å konkurranseutsette stadig mer av offentlige oppgaver i en blind tro på at mekanismene i et ”fritt” marked skal løse de økonomiske problemene. Denne troen er først og fremst tuftet på en ideologi som handler om å legge mest mulig av ressursene i samfunnet under privat eie og kontroll.

De største entusiastene for ”det frie markedet” framstiller det som aktørene konkurrerer for kundenes skyld. Konkurranse handler om å tjene penger. Det er heller ikke slik at det beste tilbudet automatisk er det som vinner. Markedsføring, reklame og motesvingninger er blant de faktorene som virker inn på de valg vi gjør som kunder. Når offentlig tjenesteyting konkurranseutsettes, finnes heller ikke den valgmuligheten vi ellers har som individuelle kunder. Tjenesten settes ut på anbud, og vinneren av konkurransen får et avgrenset monopol. Ethvert privat foretak må beregne seg dekning for egne kostnader og en viss fortjeneste for sine eiere. Det organet som lyser ut anbud, må skaffe seg kompetanse, administrasjon og kontrollapparat til å håndtere dette. Denne fortjenesten for private eiere og økte administrasjonskostnader for oppdragsgiverne er med på å redusere en eventuell økonomisk innsparing av konkurranseutsettingen.

Når jernbanestrekninger nå skal settes ut på anbud, oppstår ikke en reell konkurranse om å trekke til seg kunder. Det blir en konkurranse om offentlig støtte. Systemet stimulerer til kortsiktige kostnadskutt. Det vil si et konstant press mot lønns- og arbeidsforhold, kvalitet, vedlikehold og avsetninger til investeringer i nytt materiell. Etter hvert fører dette til nedsatt regularitet, og på lang sikt – nedsatt sikkerhet. Dessuten vil det kunne oppstå konflikter om tilgang til infrastrukturen der kapasiteten er begrenset. Dette samsvarer med erfaringer fra Sverige og Storbritannia, og begrenset kapasitet vil gjøre seg sterkere gjeldende i Norge.

Det finnes begrenset tilgang på erfaringer med anbudsutsetting av jernbanedrift. EU er i ferd med å åpne jernbanenettet for denne typen konkurranse. Sverige har ligget i forkant av EU på trafikkområdet, men har hittil beholdt statlig kontroll over vedlikehold og drift av infrastrukturen. Storbritannia privatiserte også dette området i 1993. Konsekvensene ble meget alvorlige, med flere tragiske ulykker og en økonomisk skandale av enorme dimensjoner. Innenfor trafikkområdet kan både Sverige og Storbritannia vise til en viss reduksjon i billettprisene. Men samtidig er kvaliteten, regulariteten og tilliten blant publikum blitt redusert.

Norsk Jernbaneforbund vil arbeide for at anbudsprinsippet fjernes fra norsk samferdselspolitikk. Vi innser at dette er et langsiktig mål. På kort sikt vil forbundet:

 • Arbeide politisk for at anbudsutlysninger skal stille krav til sikkerhet, kvalitet, arbeidsmiljø og planmessig HMS-arbeid.
 • Arbeide for bransjeavtaler som ivaretar arbeidstakerne og hindrer at lønns- og arbeidsforhold blir faktorer i konkurransen.
 • Arbeide for at alle sider ved anbudsutsetting blir dokumentert.
 • Motarbeide enhver reduksjon av sikkerheten som følge av anbudsutsetting.

Internasjonalt arbeid

Internasjonal solidaritet har alltid vært en av bærebjelkene i arbeidsbevegelsens arbeid. Uten samarbeid over landegrensene hadde ikke arbeiderbevegelsen nådd den styrke den har i dag.

Norsk Jernbaneforbund har gjennom historien hatt et internasjonalt engasjement, som først og fremst har kommet til kjenne gjennom økonomiske bidrag via ulike hjelpeorganisasjoner, som Norsk Folkehjelp og Redd Barna.

Norsk Jernbaneforbund skal også i framtida engasjere seg i internasjonalt solidaritetsarbeid, enten det dreier seg om støtte til humanitære prosjekter eller faglig kamp.

Norsk Jernbaneforbund vil delta aktivt innen jernbane- og veitransportseksjonen i Nordisk Transportføderasjon(NTF), Europeisk Transportføderasjon(ETF) og Internasjonal Transportferderasjon(ITF). Dette for å styrke ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, i et internasjonalt jernbane-politisk og transportpolitisk perspektiv.

Internasjonaliseringen av kapitalen og utviklingen av informasjonssamfunnet er trekk ved samfunnsutviklingen som stiller fagbevegelsen overfor store utfordringer. For å møte disse utfordringene er det nødvendig å styrke det internasjonale samarbeidet, blant annet gjennom inngåelse av internasjonale avtaler for å hindre lønnsdumping. Stadig flere avtaler og lover som angår norsk arbeidsliv utformes og vedtas av EU. Norsk fagbevegelse må søke innflytelse og påvirkning gjennom samarbeid med faglige organisasjoner i EU-land.

 

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Innhold

 • Overordnet målsetting
 • Norsk Jernbaneforbunds utfordringer
 • Hovedlinjer for intern og ekstern informasjon
 • Hovedkanaler for Norsk Jernbaneforbunds informasjonsarbeid

Overordnet målsetting

Norsk Jernbanforbunds hovedformål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi er et redskap som skal brukes i arbeidet for å oppfylle dette hovedformålet.

Det er mange forutsetninger som må oppfylles for at Norsk Jernbaneforbund skal kunne gjøre en best mulig jobb for sine medlemmer. Forbundet må først og fremst framstå med seriøsitet og tyngde i samfunnsdebatten for å kunne oppnå maksimale resultater, enten hensikten er å påvirke de politiske myndigheter eller arbeidsgiverorganisasjonene. Det er viktig at forbundet har en solid økonomi, at forbundet er godt organisert, og at forbundets tillitsvalgte er best mulig skolerte til å gjøre forbundets saker kjent. Det er dessuten viktig å delta i samfunnsdebatten på mange plan for å kunne styrke forbundets profil som en betydelig faglig og politisk aktør i samfunnsdebatten. Dette innebærer at forbundet må bidra til å sette dagsorden i faglige og politiske saker.

Norsk Jernbanerforbund skal framstå som

 • Innflytelsesrikt
 • Seriøst

Et innflytelsesrikt forbund tar ansvar og oppnår resultater i sitt arbeid. Dette gjelder først og fremst arbeidet med å skaffe medlemmene best mulig lønns- og arbeidsvilkår, men det gjelder også for Norsk Jernbaneforbund å profilere seg som et forbund som har innflytelse på samfunnet omkring. Spesielt i forhold til jernbanerelatert virksomhet hvor forbundet har medlemmer, og hvor rammevilkårene kan være avgjørende for å trygge medlemmenes arbeidsplasser.

Et seriøst forbund må ikke kjennetegnes av lettvinte løsninger for å profilere seg. Dette innebærer at forbundet i sin profilering alltid skal ha for øye at det er et forbund som tar ansvar for egne medlemmer.

Forholdet til egne medlemmer

Norsk Jernbaneforbunds medlemmer må alltid stå i sentrum for forbundets virksomhet. Dette innebærer at det må stimuleres til en aktiv kommunikasjon mellom medlemmene og det organisatoriske apparatet i Norsk Jernbanforbund. Samtidig med at forbundet informerer medlemmene, er det viktig at det også kommer signaler den motsatte vei, fra medlemmene til forbundet. I dette arbeidet vil forbundets tillitsvalgte på alle plan spille en betydelig rolle.

Informasjonen til egne medlemmer må være lett tilgjengelig og skal stimulere til aktivt bruk av organisasjonen.

Forholdet til egne ansatte

En dyktig og fornøyd stab med egne ansatte er en forutsetning for å kunne drive et velorganisert forbund. Ansatte som ikke har kunnskap om hva forbundet driver med vil lett kunne bli usikre i egen arbeidssituasjon. Det er derfor en viktig oppgave å sørge for god interninformasjon om forbundets virksomhet. Forutsetningen for at de ansatte kan gjøre en god jobb, er at de er informert om de oppgaver de selv har og hva som er forbundets hovedoppgaver.

Forholdet til tillitsvalgte i organisasjonen

Forbundets tillitsvalgte har den daglige kontakt med forbundets medlemmer. Medlemmene fortrekker å ta kontakt med de tillitsvalgte for å få informasjon om forbundet. Denne gruppen har derfor et spesielt ansvar både i klubb og avdeling for å få ut informasjon og for øvrig kommunisere med medlemmene. Tillitsvalgte skaper holdninger og mottar signaler, de skal være behjelpelige med å svare på spørsmål. Tillitsvalgte har også et ansvar for å formidle medlemmenes holdninger tilbake til forbundets valgte ledelse. Dette gjør de tillitsvalgte til en meget viktig målgruppe for forbundets informasjonsarbeid.

Forholdet til media

Forbundet ønsker å ha et positivt forhold til media.

Mediene spiller en betydelig rolle i påvirkningen av holdninger til både enkeltpersoner og grupper av mennesker. Hvis mediene baserer sine omtaler på feilaktige opplysninger kan dette gi et fortegnet bilde av en sak. I en slik sammenheng er det derfor viktig å legge forholdene til rette for pressen slik at de får korrekte opplysninger i saker som angår forbundet eller et av dets organisasjonsledd.

Det er av avgjørende betydning at forbundets ansatte og tillitsvalgte opptrer på en ryddig og profesjonell måte overfor media.

Det er viktig for Norsk Jernbaneforbund å være synlig i media. En positiv synlighet kan gi forbundet økt innflytelse, og gjennom profilering kan forbundet nå fram til egne medlemmer og nye grupper.

Forholdet til samfunnet omkring

Forbundet krever åpenhet og innsyn om det som skjer på medlemmenes arbeidsplasser. På samme måte er det naturlig at forbundet selv framstår med åpenhet og troverdighet overfor samfunnet og spesielt media som ønsker innsyn i forbundets virksomhet.

Resultatet av en god kommunikasjon mellom Norsk Jernbaneforbund og samfunnet omkring kan bidra til å forbedre og forandre livs- og arbeidsvilkårene for forbundets medlemmer. I denne sammenheng er det viktig for forbundet å ha god kontakt med myndigheter, politiske partier, institusjoner, bedrifter, andre organisasjoner og enkeltpersoner.

Norsk Jernbaneforbunds utfordringer

Næringslivet er i konstant endring. Bedrifter splittes opp og selges, og noen organiseres i mindre enheter med det resultat at det blir færre og færre ansatte på hver enkelt arbeidsplass. Dette fører igjen til at lokale foreninger blir stadig mindre. På denne måten blir det stadig vanskeligere for fagbevegelsen å få fotfeste og få etablert et skikkelig lokalt apparat og sikre kontinuitet. I en slik situasjon er det en utfordring for Norsk Jernbaneforbund å nå fram til tillitsvalgte, medlemmer og mulige nye medlemmer.

Medlemsutviklingen

De siste åra har det totale medlemstallet i forbundet sunket.. En ser også tendenser til en større individualisering i samfunnet. Folk vil ha sine egne løsninger og er ikke så interessert i fellesskapet. Noen velger bort fagforeningen, mens de søker til andre interesseorganisasjoner. Det er en utfordring å nå ut til medlemmer og potensielle medlemmer med informasjon. Siktemålet og utfordringen må være å beholde den historisk sett høye organisasjonsgraden innenfor de virksomheter vi organiserer medlemmer..

Samtidig som samfunnet flyter over av informasjon, blir det stadig vanskeligere å få medlemmene/tillitsvalgte til nettopp å interessere seg for våre saker og vårt forbund. Nyhetene kommer mye hurtigere enn før, og i langt flere kanaler. Det er en utfordring for Norsk Jernbaneforbund å bruke disse kanalene for å nå ut til egne medlemmer og til samfunnet omkring. I en slik situasjon må forbundet ha beredskap for å komme raskt på banen for å gi forbundet en klar faglig og moderne profil. Den organisasjon som ikke er synlig i mediebildet vil fort svekke sin stilling i folks bevissthet. Det er en utfordring å få forbundets organisasjonsapparat over hele landet til å synes bedre.

Den nye teknologien

Den teknologiske utviklingen og medlemmenes holdninger til nye medier vil stille stadig nye krav til Norsk Jernbaneforbunds informasjonsarbeid. Folk bruker mindre tid på å lese enn før, informasjonskanalene er langt flere, og informasjonsstrømmen er økende. Av denne grunn stilles det krav om at det gis målrettet, presis og kortfattet informasjon.. Nasjonale medievaneundersøkelser viser at folk ”skumleser” mer enn før.

Dagens ungdom vokser opp i stor fortrolighet til datateknologi. Dette gjelder ikke bare unge mennesker som utdanner seg innenfor teoretiske fag, det gjelder ungdommen generelt. Unge medlemmer i Norsk Jernbaneforbund er vant til å kommunisere via datateknologi, og for å nå disse gruppene spesielt er det avgjørende at forbundet utnytter moderne datateknologi i sin profilering og i sitt informasjonsarbeid. Det er derfor viktig at forbundet bidrar til å legge til rette for bruk av slik teknologi.

Samfunnet blir mer og mer innrettet mot det enkelte individs ønsker og behov. Et medlemsskap i en fagforening er en personlig sak, men er likevel sjelden den primære interessen til det enkelte medlem. Sett i et strategisk perspektiv er det derfor en stor utfordring for forbundet å få det enkelte medlem til å søke den elektroniske eller trykte informasjon som er lagt til rette for medlemmene.

Hovedlinjer for informasjon internt og eksternt

Forbundslederen

Forbundslederen har det øverste politiske ansvaret i forbundet og skal svare for dette både internt og eksternt.

Forbundsstyret

Forbundsstyrets medlemmer har et overordnet ansvar for å informere sine organisasjonsledd om egen arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver. Likeledes har forbundsstyremedlemmene et ansvar for å informere om vedtak og saker som behandles i forbundsstyremøter. Dette gjelder spesielt i saker som angår berørt faggruppe og saker som har betydning for faggruppas arbeidssituasjon.

Det enkelte forbundsstyremedlem skal dessuten påse at forbundets nettside blir oppdatert på de fagområder vedkommende er tildelt ansvar for.

Forbundets administrasjon

Forbundets administrasjon har ansvaret for det generelle interne informasjonsarbeidet i forbundet. De har således også ansvar for å informere om saker som er av interesse for de ansatte. I tillegg skal forbundets administrasjon drive med saksbehandling innenfor de nevnte områdene.

Med ekstern informasjon menes informasjon til samfunnet omkring. Forbundsledelsen har et overordnet politisk ansvar for den generelle informasjonen, men det ligger et betydelig ansvar på forbundets øvrige organisasjon.

Foreningenes ansvar

Norsk Jernbaneforbunds foreninger skal informere om forbundets og foreningens virksomhet samt organisasjonsmessige forhold i sin respektive faggruppe og region. Foreningsleder er informasjonsansvarlig.

Det er foreningsleders ansvar å sørge for vedlikehold av de lokale informasjonskanaler som finnes, for eksempel egne internettsider, medlemsblader osv. Lederen skal også påse at informasjonsmateriellet ikke er foreldet eller er uaktuelt på annen måte.

Foreningene har ansvar for å informere medlemmene om forholdene på egen arbeidsplass, og for å bringe videre den informasjon de mottar fra forbundets øvrige organisasjon.

Foreningsleder er talsperson overfor media.

Tillitsvalgtes ansvar

Alle tillitsvalgte hver for seg informerer medlemmene om aktuelle saker

Hovedkanaler for Norsk Jernbaneforbunds informasjonsarbeid

Utviklingen i mediesamfunnet går i retning av kortere nyheter og hyppigere nyhetsoppdateringer. Dette må også prege Norsk Jernbaneforbunds informasjonsarbeid. Krav til hurtighet og presisjon er et overordnet mål for å få ut informasjon på alle plan. Førsteinntrykkene er viktige, enten det dreier seg om et tariffoppgjør eller en sak som presenteres av forbundet for øvrig. Spesielt viktig er det å informere forbundets tillitsvalgte på en hurtig og korrekt måte.

Elektronisk informasjon

I tida framover skal elektronisk informasjon via internett være et naturlig satsingsområde for Norsk Jernbaneforbund Dette henger sammen med økt bruk av personlige datamaskiner (PC) og folks økte interesse til selv å søke informasjon på nett.

Norsk Jernbaneforbund ønsker å gjøre medlemmene oppmerksom på de muligheter som finnes på internett, og samtidig informere om forbundets informasjon som er lagt ut elektronisk. Dette skal skje ved at medlemmene får tilsendt en informasjonsbrosjyre

Elektronisk post

Norsk Jernbaneforbund vil som et overordnet mål på litt lengre sikt ta i bruk elektronisk post for å informere medlemmene. E-post har den fordelen at den når alle mottakere samtidig og at den dessuten er meget rask. I motsetning til internett har elektronisk post den fordelen at den kommer inn i medlemmets egen elektroniske postkasse, uten at medlemmene selv må søke opp informasjonen.

Inntil det er praktisk mulig å få en nyhetstjeneste til alle medlemmer, vil Norsk Jernbaneforbund starte arbeidet med å opprette en elektronisk nyhetstjeneste for tillitsvalgte. Denne vil i første rekke rette seg mot forbundsstyret, landsråd og foreninger.

Internett

Forbundets hjemmeside på internett har tre hovedfunksjoner:

 • Den skal inneholde basisinformasjon om Norsk Jernbaneforbund
 • Den skal inneholde nyheter om og omkring Norsk Jernbaneforbund
 • Den skal være utgangspunkt for kommunikasjon

En forutsetning for å satse på en egen hjemmeside må være at siden til en hver tid er aktuell. Siden bør oppdateres jevnlig, og den må hele tida gjenspeile nyheter fra hele organisasjonen. For å få dette til er det viktig at alle ressurser utnyttes. En forutsetter at redaksjonen i fagbladet fortsatt skal levere journalistiske nyheter til forbundets internettside. Konkurransen om oppmerksomheten på internett er stor. Folk har store valgmuligheter på nett. Av denne grunn er det av avgjørende betydning å gjøre forbundets hjemmeside kjent for allmennheten. Dette kan skje gjennom annonsering i eget fagblad, i andre medier, på andre internettsider, eller på annen måte. I første rekke skal det lages en informasjonsbrosjyre som gis til alle medlemmer. Denne skal på en enkel og lettfattelig måte presenterer forbundets internettsider.

Magasinet Aktuell for Norsk Jernbaneforbund

Fagbladet skal fortsatt være den viktigste direkte kontakten mellom forbundet og medlemmene. Bladet skal trykkes på tradisjonell måte og sendes på adresse hjem til alle medlemmer.

Innholdet i fagbladet skal også legges ut i elektronisk form. Dette skal først og fremst skje via bladets egen side i tilknytning til Norsk Jernbaneforbunds hjemmeside på internett, men også via fagbevegelsens nettavis.

Som en konsekvens av satsingen på de elektroniske informasjonskanalene vil forbundet kontinuerlig se på muligheten for å redusere noe på kostnadene ved utgivelsen av den trykte delen av bladet.

Bladet skal ha en selvstendig rolle og drives etter redaktørplakaten. Dette innebærer at det er den ansvarlige redaktør som svarer for bladets innhold. Ved planleggingen av den redaksjonelle linje for bladet skal det imidlertid tas hensyn at internetteknologien nå bringer nyhetene adskillig raskere ut til allmennheten og at nyheter leses på en annen måte enn tidligere. Dette innebærer blant annet at den ansvarlige redaktør av bladet utarbeider en profil som skal ta hensyn til dette.

Bladets hovedformål skal fortsatt være å skape kontakt mellom forbundet og medlemmene.