Norsk Jernbaneforbund er i en situasjon hvor behovet for rekruttering er mer aktuelt enn noen gang. Med en høy gjennomsnittsalder blant både medlemmer og tillitsvalgte ser vi et tydelig behov for satsing på ungdom. Både i form av verving av nye medlemmer til forbundet og skolering av unge tillitsvalgte.

Forbundet har i dag en rekke dyktige tillitsvalgte som sitter på mye kunnskap. For at denne kunnskapen skal kunne videreføres er man avhengig av en bærekraftig ungdomssatsning som ikke avhenger av enkeltpersoner, men som er en naturlig del av den allerede eksisterende organisasjonen.

For at Norsk Jernbaneforbund skal fortsette å være det foretrukne forbundet for alle ansatte i jernbanen og i Nettbuss er det viktig at vi har dyktige tillitsvalgte i årene som kommer. Dette får vi til ved hjelp av aktiv deltakelse, verving, rekruttering og skolering. Samt å være synlige på de arenaene vi kan være synlige på. Det være seg skoler, utdanningsmesser, informasjonskanaler og ikke minst på den enkelte arbeidsplass.

Gjennom organisatorisk, politisk og faglig arbeid vil ungdomsarbeidet i NJF bidra til flere unge medlemmer og flere unge tillitsvalgte. Med et fokus på ungdommen selv og hva de kan bidra med i både egen forening og forbund, samt deltakelse på den politiske arena hvor mange avgjørelser som påvirker ungdom blir tatt.

Vi setter et anstendig arbeidsliv på agendaen og vil sørge for at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt i fremtiden.

Ungdomsarbeidet i Norsk Jernbaneforbund skal sikre at NJF blir et klart førstevalg for alle ansatte, og beholder sin sterke posisjon som jernbanens og Nettbuss sitt fagforbund i fremtiden.

Dette skal sikres gjennom følgende tiltak:

Ungdomsutvalg

 • Årlig ungdomskonferanse
 • Rekruttering til bransjen
 • Verving av medlemmer
 • Skape engasjement
 • Skolering

Satsingsområder

Politisk:

 • Bedre de unges vilkår i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF)
 • Samarbeid med politiske ungdomspartier og organisasjoner
 • Arbeid mot diskriminering og mobbing, og for fremming av likestilling og inkludering
 • En mer sosial boligpolitikk
 • Heve status på yrkesfag

Faglig:

 • Lønn-, tilsettings- og arbeidsvilkår herunder arbeid for faste ansettelser og reduksjon av vikarbruk
 • Arbeid mot sosial dumping gjennom å forhindre privatisering og konkurranseutsetting på bekostning av lønn, arbeidsvilkår og faglig utvikling
 • Kompetanseutvikling gjennom å jobbe for spesialkompetanse for å sikre faglig dyktige medarbeidere
 • Gode pensjonsvilkår

Målsetninger

 • Verving – 100 % organisasjonsgrad
 • Rekruttering – trygge arbeidsplasser, sterke fagforeninger, stolte arbeidstakere
 • Skolering – økt bevisstgjøring om plikter og rettigheter, kompetanseutvikling hos medlemmer og tillitsvalgte